วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติกีฬาเปตอง

สันนิษฐานว่ากีฬาเปตองเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศกรีก เมื่อประมาณ 2000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยใช้ก้อนหินทรงกลมโยนเล่นว่าใครจะโยนได้แม่นยำกว่ากัน เมื่อโรมันครอบครองกรีกก็ได้รับเอาการเล่นกีฬาประเภทนี้ด้วย และนำไปเผยแพร่ในฝรั่งเศสทางตอนใต้เมื่อกรีกเข้าครอบครองฝรั่งเศส ในฝรั่งเศสการเล่นลูกบูลได้พัฒนาเป็นไม้เนื้อแข็งถากเป็นรูปทรงกลมแล้วใช้ ตะปูตอกรอบ ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้เหมาะมือ

ค.ศ. 943 - 1543 การเล่นลูกบูลเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศส
- พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงประกาศสงวนกีฬาการเล่นลูกบูลสำหรับผู้ สูงเกียรติและ เล่นได้เฉพาะในพระราชสำนักเท่านั้น
- พระเจ้านโปเลียนทรงประกาศให้การเล่นลูกบูลเป็นกีฬาประจำชาติ ของประเทศฝรั่งเศส และให้ประชาชนเล่นได้อย่างเสมอภาค ประมาณปี

พ.ศ. 2443 ฝรั่งเศสออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับ กติกาการเล่นลูกบูลโปรวังซาล โดยให้วิ่ง 3 ก้าว ก่อนโยนลูกบูล

พ.ศ. 2453 ณ ตำบลลาซิ-โอต้าท์ เมืองท่ามาร์แชลด์ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเล่นกีฬาลูกบูล-โปรวังซาล โดยไม่ต้องวิ่ง 3 ก้าวก่อนโยนลูกบูล แต่ให้ยืนโยนจากในวงกลม
พ.ศ. 2481 - ก่อตั้งสหพันธ์เปตองและโปรวังซาล - ใช้ลูกบูลโลหะผสมเหล็กกล้า ข้างในกลวง

พ.ศ. 2488 กีฬาลูกบูลโปรวังซาลแพร่หลายมากในฝรั่งเศสและอาณานิคมของ ฝรั่งเศส แบ่งการเล่นเป็น 3 ประเภท คือ

1. ลิโยเน่ส์
2. โปรวังซาล (วิ่ง 3 ก้าว ก่อนโยนลูกบูล)
3. เปตอง คำว่า Petanque มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า บิเยส์-ตองเกร์ ซึ่งมีความหมายว่า ให้ยืนสองเท้าชิดติดกัน ต่อมาเปลี่ยนเป็น เปตอง

กฎ กติกา กีฬาเปตอง


หลักการทั่วไป


ข้อที่ 1 องค์ประกอบของทีม ( Article 1 – Composition of teams )


เปตองเป็นกีฬาที่แข่งขันกันโดยมี ( Petanque is a sport in which: )

- ผู้เล่นทีมละ 3 คน ( 3 players play against 3 players ) [TRIPLES]
นอกจากนี้ ยังสามารถทำการแข่งขันในรูปแบบดังต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นกัน ( It can also be played by: )
- ผู้เล่นทีมละ 2 คน ( 2 players play against 2 players ) [DOUBLES]
- ผู้เล่นทีมละ 1 คน ( 1 player play against 1 player ) [SINGLES]
ในทีม 3 คน นักกีฬาแต่ละคนเล่นลูกเปตองได้คนละ 2 ลูก (In triples each player uses 2 boules )
ในทีม 2 คน และทีม 1 คน นักกีฬาเล่นลูกเปตองได้คนละ 3 ลูก (In doubles and in singles
each player uese 3 boules)
***** ไม่อนุญาตให้มีการเล่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวนี้ (No other version of the game is
allowed )

ข้อที่2 ก ลักษณะของลูกเปตองที่ได้รับการรับรอง (Article 2a- Characteristics of approved boules)

- การเล่นกีฬาเปตองนั้นจะต้องใช้ลูกเปตองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ
โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (Petanque is played with boules approved by the F.I.P.J.P. and which conform to the following criteria :)

( 1 ) ทำจากโลหะ (To be made of metal.)

( 2 ) มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 7.05 ซม. (อย่างต่ำสุด) ถึง 8.00 ซม. (อย่างสูงสุด)
(To have a diameter between 7.05cm (minimum) and 8.00cm (maximum).

( 3 ) มีน้ำหนักระหว่าง 650 กรัม (อย่างต่ำสุด) ถึง 800 กรัม (อย่างสูงสุด) และเครื่องหมาย
การค้าของผู้ผลิต และน้ำหนัก ของลูกเปตองจะต้องประทับลงบนลูกเปตอง และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน.( To have a weight between 650 grams (minimum) and 800 grams (maximum). The trade mark of the manufacturer and the weight must be engraved on the boules and must always be legible).
อนึ่ง การแข่งขันสำหรับยุวชนอายุไม่เกิน 11 ปี อาจจะอนุญาตให้ใช้ลูกเปตองที่มีน้ำหนัก 600 กรัม และเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มม.ซึ่งผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองได้ (For competitions reserved for players who are 11 years of age or less, they may use boules that weigh 600 grams and are 65 mm in diameter provided that they are made by an approved manufacturer.)
(4) ห้ามมิให้ถ่วงลูกเปตองด้วยตะกั่วหรือทรายโดยกฎทั่วไป ลูกเปตองจะถูกห้ามปรับเปลี่ยน
แปรสภาพหรือดัดแปลง หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองได้ผลิตออกมา( They must not be lead or sand filled. As a general rule, the boules must not be tampered with in any way, nor altered or modified after machining by the approved manufacturer)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามกระทำการดัดแปลงเพื่อประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความแข็งของลูกเปตอง ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว(Importantly, re-tempering of the boules in order to modify the hardness applied by the manufacturer is forbidden)
1. แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อของผู้เล่น (เจ้าของลูกเปตอง) ชื่อย่อ , สัญลักษณ์ หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต
สามารถ สลักลงบนลูกเปตองได้(However, the player's name and forename or initials may be engraved on them, as well as various logos, initials and acronyms, conforming to the manufacturer's specification)

ข้อที่ 2 ข. บทลงโทษสำหรับลูกเปตองที่ไม่ได้มาตรฐาน (Article 2b – Penalties for irregular boules)

- ผู้เล่นที่ละเมิดฝ่าฝืนกติกาข้อย่อยที่ (4) ของกติกาข้อที่ 2 ก (ว่าด้วยเรื่องการถ่วงหรือดัดแปลงลูก
เปตอง) จะต้องถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันทันทีทั้งทีม(A player guilty of breaking the above condition (4) is immediately disqualified from the competition together with his or her team mate/s.)

- สำหรับผู้เล่นที่ใช้ลูกเปตองที่มีการดัดแปลงสภาพทำการแข่งขัน จะต้องถูกยึดใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด ตามที่ปรากฏในข้อบังคับเรื่องวินัยของการเล่นเปตองและร่วมด้วยบทลงโทษอื่นๆ โดยคณะกรรมการทางวินัยของสหพันธ์ของผู้เล่นนั้น ๆ(For boules said to be "tampered with" or "re-tempered" - the player risks withdrawal of his or her licence for a period as defined in the Code of Discipline, without prejudicing any other penalties imposed on the guilty player by the Federal Commission of Discipline of the Federation to which he/she belongs.)

- ถ้าลูกเปตอง (ที่ไม่ได้มาตรฐาน) เป็นลูกที่ผู้เล่นยืมของผู้อื่นมาและสามารถชี้ตัวเจ้าของได้ เจ้าของลูกจะต้องถูกลงโทษ ตามบทลงโทษที่กล่าวมาข้างต้น(If the boules have been borrowed and the owner is identified, the latter will see a period of suspension inflicted upon him/her, the duration of which is fixed by the Disciplinary Committee of the guilty player's Federation.)

- ถ้าลูกเปตองไม่ได้ถูกดัดแปลง แต่สึกกร่อนจากการใช้งาน หรือบกพร่องมาจากระบบการผลิต หรือเป็นลูกเปตองที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและไม่ได้เป็นไปตามข้อ (1),(2), และ (3) ของกติกาข้อ 2 ก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนลูกเปตองชุดนั้น( If a boule is not "tampered with" but worn, or of defective manufacture, does not pass the official examination successfully, or does not comply with the norms set out in paragraphs (1),(2) and (3) above, the player must change it. He or she may also change the set.)

- การประท้วงในเรื่องลักษณะของลูกเปตองตามข้อ (1),(2) และ (3) โดยผู้เล่นทีมใดก็ตามจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ผู้เล่นทั้งหมดจะต้องรับประกันลูกเปตองของตนเองว่า ถูกต้องตามลักษณะมาตรฐานข้างต้น(Complaints relating to these three paragraphs and made by players are admissible only before the start of the game. It is the interests of the latter, therefore, to ensure that their boules and those of their opponents comply with the above rules.)

- ส่วนการประท้วงตามข้อ (4) (ว่าด้วยการถ่วงหรือดัดแปลงลูกเปตอง) อาจกระทำได้ตลอดเวลาในระหว่างการแข่งขัน แต่ต้องกระทำระหว่างการเล่นแต่ละเที่ยว อย่างไรก็ตามถ้าการเล่นในเที่ยวที่ 3 เริ่มขึ้น หากมีการประท้วงเรื่องลูกเปตองของคู่แข่งขัน และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลูกเปตองนั้นไม่ผิดปกติแต่อย่างใด ทีมของผู้เล่นที่ทำการประท้วงจะต้องถูกปรับ 3 คะแนนให้แก่ทีมคู่แข่งขัน (Complaints relating to (4) are admissible at any time during the game, but they must be made between ends. However, from the third end onwards, if a complaint made about the boules of an opponent is proved to be unfounded, 3 points will be added to the score of the latter.)

- ในกรณีที่ต้องมีการผ่าลูกเปตองเพื่อพิสูจน์การประท้วง ผู้ประท้วงจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ หรือจัดหาลูกเปตองมาคืนให้เจ้าของลูกเปตอง ถ้าการพิสูจน์พบว่าลูกเปตองนั้นได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับการชดใช้แล้วเจ้าของลูกเปตองไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้อีก (Where boules have had to be opened, the complainant becomes responsible. Notably, he or she will be made to reimburse the owner or replace the boules if they are found to be in order. Nevertheless under no circumstances can he or she be asked to pay damages or interest.)

- กรรมการผู้ตัดสินสามารถขอตรวจสอบลูกเปตองของผู้เล่นได้ตลอดเวลา (The Umpire or the Jury may, at any time, require examination of the boules of one or several players.)

ข้อที่ 3 ลูกเป้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ( Article 3 - Approved jacks)


- ลูกเป้าต้องทำจากไม้ หรือวัสดุสังเคราะห์ซึ่งมีเครื่องหมายของผู้ผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ( Jacks are made of wood, or of synthetic material bearing the manufacturer’s mark and having obtained the F.I.P.J.P’s approval in line with the precise specification relating to the required standards.)

- เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกเป้าต้องอยู่ระหว่าง 25 มม. ถึง 35 มม.(Their diameter must be between 25mm. (minimum) and 35 mm. (maximum)
- การทาสีลูกเป้าเป็นสีใดๆก็ตาม อนุญาตให้กระทำได้ (Painted jacks - whatever their colour - are authorized. )


ข้อที่ 4 ใบอนุญาต (Article 4 - Licences)

- ใบอนุญาตของผู้เล่นต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสหพันธ์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องประทับตราสัญลักษณ์(ของสหพันธ์)บนภาพถ่ายปัจจุบัน และมีลายมือชื่อของผู้ถือบัตรด้วย (It must be established that any licence complies with the Administrative Rules of the Federation and, in particular, it must bear a stamped recent photograph and the signature of the owner.)

- ก่อนเริ่มการแข่งขันผู้เล่นแต่ละคนจะต้องนำใบอนุญาตมาแสดง และ/หรือ ต้องนำมาแสดงเมื่อ กรรมการ หรือคู่แข่งขันขอตรวจสอบ รวมทั้งอาจจะต้องนำมาแสดงหรือเก็บไว้ ณ ที่กองอำนวยการการแข่งขัน(Before the start of a competition, each player must present his or her licence. He or she must also present it after any request by the Umpire, or by an opponent, unless it has been retained at the Control Table.)


การเล่น (PALY)


ข้อที่ 5 ข้อกำหนดเรื่องสนาม (Article 5 - Terrain regulations)

- กีฬาเปตองเล่นกันบนพื้นสนามทั่วไป อย่างไรก็ตาม โดยการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬาอาจจะถูกกำหนดให้กระทำการแข่งขันในสนามที่ถูกกำหนดขอบเขต ในกรณีนี้สนามที่ถูกกำหนด ถ้าเป็นการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขนาดของสนามจะต้องมีความกว้าง 4 เมตร และยาว 15 เมตร เป็นอย่างน้อย ( Pétanque is played on any terrain. However, by a decision of the Organising Committee or the Umpire, the teams may be asked to play on a marked terrain. In this case, the latter must, for National Championships and International Competitions, have the following minimum dimensions: 4m. wide and 15m. long.)

- สำหรับการแข่งขันระดับอื่น ๆ สหพันธ์ (ผู้จัดการแข่งขัน)อาจอนุญาตให้ลดขนาดของสนามลง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 ม. x 3 ม.(For other competitions the Federations may permit variations relative to these minima, subject to their dimensions not being below 12m. x 3m.)

- ในกรณีที่สนามแข่งขันสองสนามอยู่ติดกันโดยมีเส้นหัวสนามของสนามหนึ่ง และท้ายสนามของอีกสนามหนึ่งร่วมกันอยู่ เส้นที่ใช้ร่วมกันนี้ให้ถือว่าเป็นเส้นฟาวล์ ( When playing areas are placed end to end, the end lines of the lanes, which are common to both playing areas, are classed as dead ball lines. )

- ถ้ารอบบริเวณสนามนั้นถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็งเครื่องกั้นนี้จะ ต้องอยู่นอกเหนือ และอยู่ห่างจากเส้นฟาวล์อย่างน้อย 30 ซม. และเส้นฟาวล์จะเป็นเส้นที่ล้อมรอบเส้นสนามแข่งขันโดยมีระยะห่างจากเส้นสนาม อย่างมากไม่เกิน 4 เมตร(When the terrains of play are enclosed by solid barriers, these must be beyond the dead ball line and at a minimum distance of 30 cm. from the latter. The dead ball line will encircle the exterior of the playing area at a maximum distance of 4 metres.)

- กติกานี้ให้บังคับใช้กับสนามที่ใช้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศด้วย (These arrangements are, of course, applicable to the area on which the final are played.)

- การแข่งขันกำหนดให้ใช้ 13 คะแนน แต่ถ้าเป็นการแข่งขันระบบแบ่งสาย และการแข่งขันรอบคัดเลือกอาจใช้การแข่งขัน 11 คะแนนก็ได้( Games are played up to 13 points, with the possibility of leagues and qualifying heats being played to 11 points.)

ข้อที่ 6 กฎข้อบังคับในเรื่องวงกลม (Article 6 –Start of play - Rules regarding the circle)

- ผู้เล่นจะต้องโยนเหรียญเพื่อเสี่ยงทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเลือกสนาม และเป็นฝ่ายเริ่มโยนลูกเป้า(The players must toss up to decide which team will choose the terrain and be the first to throw the jack.)

- ถ้าหากสนามแข่งขันถูกกำหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก็จะต้องเริ่มโยนลูกเป้าในสนามที่กำหนดไว้นั้น ทีมที่เข้าแข่งขันไม่สามารถไปเล่นในสนามอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินได้(If the terrain has been designated by the organizers, the jack must be thrown on that terrain. The team must not go to a different terrain without the Umpire's permission.)

- ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของทีมที่ชนะการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกจุดเริ่มเล่น และวาดวงกลมที่มีขนาดใหญ่พอที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปยืนได้เต็มฝ่าเท้าทั้งสอง ข้าง แต่อย่างไรก็ตาม วงกลมที่ถูกวาดขึ้นมานี้ วัดแล้วจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 ซม. หรือไม่มากกว่า 50 ซม. (Any member of the team winning the toss chooses the starting point and traces a circle on the ground such that the feet of the players may be placed entirely inside it. However, it may not measure less than 35cm. or more than 50cm. in diameter. )

- ในกรณีที่ใช้วงกลมสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์การแข่งขัน วงกลมนี้จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.โดยวัดที่เส้นขอบในของวงกลม (Where a prefabricated circle is used, it must have an internal diameter of 50cms.)

- วงกลมที่ถูกต้องสำหรับการโยนลูกเป้าตามสิทธิ 3 ครั้งที่อนุญาตในกติกา จะต้องถูกวาดขึ้นมา หรือวางอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางใด ๆ และจากเส้นฟาวล์อย่างน้อย 1 เมตร แต่สำหรับการแข่งขันในระบบสนามเปิดนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ววงกลมต้องอยู่ ห่างจากวงกลมอื่น ๆ ที่กำลังแข่งขันอยู่เช่นกัน อย่างน้อย 2 เมตร ( The circle, valid for the three consecutive throws allowed to the team, must be drawn or placed at least a metre from any obstacle, or from an out of bounds area and, for competitions on open terrains, at least 2 metres from another throwing circle in use)

-ทีมซึ่งโยนลูกเป้าจะต้องลบวงกลมอื่นๆที่ไม่ได้ใช้แล้วที่อยู่ใกล้วงกลมที่ กำลังจะใช้แข่งขันออกให้หมด(The team that throws the jack must erase all throwing circles near the one it is going to use.)

- พื้นที่ภายในวงกลมอาจสามารถถูกปรับให้เรียบระหว่างการเล่นในเที่ยวนั้นได้ แต่จะต้องถูกกลบกลับให้ดีดังเดิมเมื่อการเล่นเที่ยวนั้นจบลง หรือย่างช้าที่สุดต้องทำให้เรียบร้อยก่อนที่การโยนลูกเป้าในเที่ยวต่อไปจะ เริ่มขึ้น(The interior of the circle can be completely cleared of grit/pebbles etc. during the end but must be put back in good order at the end of the latter or, at the latest, before the throwing of the jack at the following end.)

- วงกลม (ทั้งวงเก่า และที่กำลังใช้อยู่ ) จะไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการแข่งขัน (The circle is not considered to be an out of bounds area.)

- เท้าทั้งสองข้างของผู้เล่นที่จะโยนลูก ต้องอยู่ในวงกลม โดยห้ามสัมผัส (เหยียบ) เส้นรอบวง และเท้าของผู้ที่โยนลูกจะต้องไม่ออกนอกวงกลมหรือยกขึ้นจากพื้น ก่อนที่ลูกเปตองที่โยนไปจะตกสัมผัสพื้นสนาม และห้ามอวัยวะส่วนอื่นใดของร่างกายผู้โยนลูกแตะถูกพื้นที่นอกวงกลม ยกเว้นคนพิการในขาส่วนล่างเท่านั้นที่อนุญาตให้วางเท้าข้างเดียวในวงกลมได้ (The feet must be entirely on the inside of the circle, not encroach on its perimeter and they must not leave it or be lifted completely off the ground until the thrown boule has touched the ground. No part of the body may touch the ground outside the circle. As an exception, those who are disabled in a lower limb are authorised to place only one foot inside the circle.)

- สำหรับนักกีฬาผู้ซึ่งต้องนั่งโยนจากรถเก้าอี้ล้อ อย่างน้อยวงล้อด้านหนึ่งของรถ ( ด้านเดียวกับแขนที่ใช้โยนลูก)จะต้องอยู่ในวงกลม (For players throwing from a wheelchair, at least one wheel [ that on the side of the throwing arm ] must rest inside the circle.)

- ผู้เล่นที่เป็นผู้โยนลูกเป้า ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่โยนลูกเปตองลูกแรกเสมอไป(The throwing of the jack by one member of the team does not imply that he or she is obliged to be the first to play.)

ข้อที่ 7 ระยะที่ถูกต้องของการโยนลูกเป้า (Article 7 - Valid distances for the thrown jack.)


- การโยนลูกเป้าที่ถูกต้องตามกติกา ต้องเป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้ (For the thrown jack to be valid, the following conditions apply:)
ระยะห่างจากลูกเป้าถึงเส้นรอบวงด้านที่ใกล้ที่สุดของวงกลมจะต้องอยู่ระหว่าง
(1) That the distance separating it from the nearest edge of the circle must be between:)
*** 4 – 8 เมตร สำหรับเด็กเล็ก ( 4ms. min. and 8ms. max. for Minors.)
*** 5 – 9 เมตร สำหรับยุวชน ( 5ms. min. and 9ms. max. for Cadets.)
*** 6 – 10 เมตร สำหรับเยาวชน และผู้ใหญ่ ( 6ms. min. and 10ms. max. for Juniors
and Seniors.)
วงกลมสำหรับโยนลูกเป้าจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางใด ๆ และเส้นฟาวล์ อย่างน้อย
1 เมตร
(2) That the throwing circle must be a minimum of 1m. from any obstacle and from the limit of an out- of- bounds area.)

(3) ตำแหน่งของลูกเป้าที่ถูกโยนออกไป จะต้องวางอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางใด ๆ และเส้นฟาวล์ด้านที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 1 เมตร (3) That the jack must be a minimum of 1m. minimum from any obstacle and from the nearest limit of an out- of- bounds area.)

(4) ลูกเป้าที่ถูกโยนออกไปจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากวงกลม เมื่อผู้เล่นเข้าไปยืนอยู่
ในวงกลมทั้ง 2 เท้า และยืนตรงขึ้นเต็มตัว ในกรณีที่มีการประท้วงในเรื่องนี้ กรรมการผู้ตัดสิน จะเป็นผู้ที่สามารถชี้ขาดได้ว่าลูกเป้านั้นมองเห็นหรือไม่ และถ้าตัดสินแล้วก็จะไม่สามารถอุทธรณ์ใด ๆ ได้อีก (4) That the jack must be visible to the player whose feet are placed astride the extreme limits of the interior of the circle and whose body is absolutely upright. In case of dispute on this point, the Umpire decides, without appeal, if the jack is visible.)
- ในการโยนลูกเป้าในเที่ยวต่อไป ลูกเป้าจะต้องถูกโยนจากวงกลมที่ถูกขีดครอบตำแหน่งสุดท้ายของลูกเป้าในเที่ยว ที่ผ่านมา ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้(At the following end the jack is thrown from a circle drawn around the point where it finished at the previous end, except in the following cases:)

(1) วงกลมรอบลูกเป้าตำแหน่งสุดท้ายนั้น อยู่ห่างจากอุปสรรคสิ่งกีดขวางใด ๆ หรือ ห่างจาก
เส้นฟาวล์ น้อยกว่า 1 เมตร (1) The circle would be less than 1m. from an obstacle or the limit of an out- of -bounds area.)
(2) จากตำแหน่งสุดท้ายของลูกเป้านั้นผู้เล่นไม่สามารถโยนลูกเป้าได้ทุกระยะตามที่กำหนดไว้ในกติกา ข้อที่ 7 (2) The throwing of the jack could not be made to all regulation distances.)

- ในกรณีที่ 1 จะต้องย้ายที่ขีดวงกลม ให้ได้ระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง และ/หรือเส้นฟาวล์ ตามที่กำหนดไว้ในกติกา (In the first case the player draws the circle at the regulation distance from the obstacle or the out- of- bounds area.)

- ในกรณีที่ 2 ผู้เล่นอาจจะถอยหลังตรงกับแนวการเล่นเที่ยวที่แล้ว (แนวที่เป็นเส้นตรงจากวงกลมของเที่ยวที่แล้วโดยลากผ่านจุดสุดท้ายของลูก เป้า) จนกว่าผู้เล่นจะสามารถโยนลูกเป้าได้ถึงระยะไกลสุดของระยะลูกเป้าตามที่กำหนด ไว้ใน ข้อ(1) ของกติกาข้อ 7 และเมื่อถอยจนโยนระยะไกลสุดได้แล้วจะไม่สามารถถอยได้อีกต่อไป การถอยในกรณีนี้จะอนุญาตให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นต้องการโยนลูกเป้าระยะ ไกลสุดแต่ไม่สามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตาม (In the second case, the player may step back, in line with the previous end's line of play, until he or she is able to throw the jack to the maximum authorised distance , and not beyond. This opportunity is offered only if the jack cannot be thrown to the maximum distance in any other direction.)

- ถ้าภายหลังการโยนลูกเป้าโดยทีมเดียวกันไปแล้วสามครั้ง แต่ลูกเป้ายังไม่ถูกต้องตามที่กติกากำหนด จะต้องเปลี่ยนให้ทีมคู่ต่อสู้เป็นฝ่ายโยนบ้างโดยมีสิทธิโยนได้สามครั้งเช่น กัน และมีสิทธิที่จะย้ายวงกลมถอยหลังได้ตามที่กติกากำหนดไว้ข้างต้น และในกรณีนี้ วงกลมที่ถูกย้ายมานี้จะไม่สามารถย้ายได้อีกได้อีก แม้ว่าทีมคู่ต่อสู้จะโยนลูกเป้าไม่ได้ดีตามกติกาทั้งสามครั้งก็ตาม (If after three consecutive throws by the same team, the jack has not been thrown in accordance with the rules defined above, it is passed back to the opposing team who also has the right to three tries and who may move the circle back as described in the preceding paragraph. In this case, the circle may not be changed if this team does not succeed in its three throws.)

- อย่างไรก็ตาม ทีมที่โยนลูกเป้าเสีย ทั้งสามครั้งแรก ยังคงเป็นทีมที่มีสิทธิในการโยนลูกเปตองลูกแรกอยู่ (In any case, the team who lost the jack after the first three tries maintains the right to play the first boule.)


ข้อที่ 8 การโยนลูกเป้าที่ถูกกติกา (Article 8 - For the thrown jack to be valid)


- ลูกเป้าที่ถูกโยนออกไป ถูกทำให้หยุดโดยกรรมการผู้ตัดสิน ผู้เล่น ผู้ชม สัตว์ หรือวัตถุ เคลื่อนไหวอื่นๆ ถือว่าเป็นลูกเสีย และต้องถูกนำมาโยนใหม่โดยไม่นับรวมในสิทธิการโยนสามครั้ง ของทีมหรือผู้เล่นที่ได้สิทธิเป็นผู้โยนลูกเป้า (If the thrown jack is stopped by the Umpire, a player, a spectator, an animal or any moving object, it is not valid and must be thrown again without being included in the three throws to which the team or the player is entitled.)

- ภายหลังจากการโยนลูกเป้า และลูกเปตองลูกแรกไปแล้ว ทีมคู่แข่งยังมีสิทธิขอตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาของตำแหน่งลูกเป้า และหากการประท้วงนั้นเป็นผล จะต้องให้มีการโยนลูกเป้า และลูกเปตองลูกแรกใหม่ (If after the throwing of the jack, a first boule is played, the opponent still has the right to contest the validity of it's position. If the objection is recognized as valid, the jack is thrown again and the boule replayed.)

- สำหรับการที่จะนำลูกเป้ามาโยนใหม่นั้น ทั้งสองทีมจะต้องมีความเห็นพ้องว่าตำแหน่งของลูกเป้านั้นไม่ถูกต้องตามกติกา หรือกรรมการผู้ตัดสินต้องเป็นผู้ตัดสินออกมา ทีมใดที่กระทำขัดแย้งกับกติกาข้อนี้จะเสียสิทธิในการโยนลูกเป้า (For the jack to be rethrown both teams must have recognised that the throw was not valid or the Umpire must have decided it to be so. If any team proceeds differently, it loses the benefit of the throwing of the jack.)

- ถ้าทีมคู่แข่งได้โยนลูกเปตองไปแล้วหนึ่งลูกเช่นกัน ตำแหน่งลูกเป้าลูกนั้นถือว่าถูกต้อง ไม่มีสิทธิประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น (If the opponent has also played a boule, the jack is definitely deemed valid and no objection is admissible.)


ข้อที่ 9 ลูกเป้าที่เป็นลูกเสีย (Article 9 – Jack dead)

- ลูกเป้าที่ถือว่าเป็นลูกเสียตามกติกา มีหกกรณีดังต่อไปนี้(The jack is dead in the following six cases:)

(1) เมื่อลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนออกนอกพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสนามแข่งขัน ถึงแม้ว่าลูกเป้านั้นจะกลิ้งกลับมาในสนามอีกหรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นลูกเสีย ลูกเป้าที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดทับอยู่บนเส้นขอบสนามแข่งขัน(หรือเส้นฟาวล์)ให้ ถือว่าเป็นลูกดี จะเป็นลูกเสียก็ต่อเมื่อได้ข้ามเส้นออกไปแล้วทั้งลูก ลูกเป้าจะเป็นลูกดี หรือเสียให้พิจารณาจากการมองจากด้านบนโดยตรง และหลุมที่มีน้ำขัง (แม้ว่าจะอยู่ในสนามก็ตาม)ซึ่งถ้าลูกเป้าที่ตกไปอยู่ สามารถลอยไปมาได้ ให้ถือว่าหลุมนั้นเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการแข่งขัน (1) When the jack is displaced into an out- of- bounds area, even if it comes back onto the authorised playing area. A jack straddling the boundary of an authorised terrain is valid. It becomes dead only after having completely crossed the boundary of the authorized terrain or the dead ball line, that is to say, when it lies entirely beyond the boundary when viewed from directly above. A puddle on which a jack floats freely is considered to be out of bounds)

(2) แม้ว่ายังคงอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสนามแข่งขัน แต่ลูกเป้าที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ไป ไม่
สามารถมองเห็นได้จากวงกลมตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 7 ก็ถือว่าเป็นลูกเสีย อย่างไรก็ตามลูกเป้าที่ถูกบดบังโดยลูกเปตองยังไม่ถือว่าเป็นลูกเสีย กรรมการผู้ตัดสินมีอำนาจที่จะเคลื่อนย้ายลูกเปตองนั้นชั่วคราว เพื่อช่วยในการตัดสินว่าลูกเป้านั้นสามารถมองเห็นหรือไม่ (2) When, still on the authorised terrain, the moved jack is not visible from the circle, as defined in Article 7. However, a jack masked by a boule is not dead. The Umpire is authorized to temporarily remove a boule to declare whether the jack is visible.)

(3) เมื่อลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไปเกินกว่า 20 เมตร สำหรับเยาวชน และผู้ใหญ่ หรือเกิน
กว่า 15 เมตร สำหรับเด็กเล็ก และยุวชน หรือน้อยกว่า 3 เมตร จากวงที่ใช้โยนลูก (3) When the jack is displaced to more than 20 metres( for Juniors and Seniors) or 15 metres ( for Cadets and Minors) or less than 3 metres from the throwing circle)
(4) การแข่งขันในสนามที่มีการกำหนดขอบเขตของสนามแข่งขัน ลูกเป้าเคลื่อนที่ข้ามไปยังสนามด้านข้างเคียงมากกว่าหนึ่งสนาม และเมื่อลูกเป้าเคลื่อนที่ข้ามเส้นหัวสนาม / ท้ายสนามของสองสนามที่ใช้ร่วมกันอยู่ ให้ถือว่าเป็นลูกเสีย (4) When on marked out playing areas, the jack crosses more one lane immediately to the side of the lane in use and when it crosses the end line of the lane where the line is common to the lanes end to end.)
1. เมื่อลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไป ไม่สามารถค้นหาพบได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
สำหรับการค้นหา 5 นาที (5) When the displaced jack cannot be found, the search time being limited to 5 minutes.)
2. เมื่อมีพื้นที่ต้องห้ามคั่นอยู่ระหว่างลูกเป้าและวงกลมที่โยนลูกเป้า ให้ถือว่าเป็นลูกเสีย (6)
When an out-of-bounds area is situated between the jack and the throwing circle.)

ข้อที่ 10 การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง (Article 10 - Displacement of obstacles )

- ห้ามผู้เล่นทำการกด เหยียบ เคลื่อนย้าย หรือทุบปรับสิ่งกีดขวางใด ๆ ก็ตามในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามอนุญาตให้ผู้เล่นที่จะเป็นผู้โยนลูกเป้า มีสิทธิทดสอบจุดตกด้วยการใช้ลูกเปตองลูกหนึ่งเคาะพื้นสนามได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และนอกเหนือจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้เล่นซึ่งเป็นผู้โยนลูกเปตองลูกต่อไป หรือเพื่อนร่วมทีมของผู้เล่นผู้นั้นกลบหลุมซึ่งเกิดจากการโยนเปตองลูกสุด ท้าย (It is strictly forbidden for any player to press down, displace or crush any obstacle whatever on the playing area. However, the player about to throw the jack is authorised to test a landing point with one of his or her boules by striking the ground no more than three times. Furthermore, the player who is about to play, or one of his partners may fill in the hole which would have been made by the last boule thrown.)

- ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาข้อนี้ จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อ 34 (For non- observation of the rules above, the players incur the penalties outlined in the chapter “Discipline”, article 34 )


ข้อที่ 10ก การเปลี่ยนลูกเป้า หรือลูกเปตอง (Article 10 a - Changing of jack or boule)

- ห้ามไม่ให้ผู้เล่นเปลี่ยนลูกเป้า หรือลูกเปตองในขณะทำการแข่งขัน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(Players are forbidden to change the jack or a boule during a game except in the following cases:)

(1) ลูก(เป้า/เปตอง)ลูกหนึ่งหรือหลายๆลูกหาย และไม่สามารถค้นหาพบ หลังจากการค้นหาภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ 5 นาที (1) The one or the other cannot be found, the search time being limited to 5 minutes.)

(2)ในกรณีที่ลูก (เป้า/เปตอง)ลูกหนึ่งหรือหลายๆลูกเกิดแตก ในกรณีนี้ชิ้นส่วนชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นชิ้นที่กำหนดจุดของลูก (เป้า/เปตอง) และหากมีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ให้นำลูกเปตองหรือลูกเป้าที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับลูกที่แตกนั้นมาวางแทนที่ทันที หรือภายหลังการวัดตัดสินชี้ขาดในกรณีที่จำเป็น และในการเล่นในเที่ยวต่อไป ผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง (กับลูกที่แตก) สามารถเปลี่ยนลูกชุดใหม่ได้ทั้งชุด(2) The one or the other is broken: in this case the largest part is taken into consideration. If boules remain to be played, the aforementioned is immediately replaced, after measuring, if necessary, by the boule or jack of identical or similar diameter. At the next end the player concerned can take a new complete set .)


ลูกเป้า(JACK)

ข้อที่ 11 ลูกเป้าที่ถูกบดบัง หรือถูกทำให้เคลื่อนที่ไป (Article 11 - Jack masked or displaced)


- ในระหว่างการเล่นเที่ยวใดก็ตาม ถ้าลูกเป้าถูกบดบังโดยบังเอิญโดยใบไม้หรือ เศษกระดาษ ให้นำออกไปได้ (If, during an end, the jack is accidentally masked by a leaf or a piece of paper, these objects are removed.)

- ถ้าลูกเป้าที่หยุดนิ่งแล้ว ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยสาเหตุของแรงลม หรือความลาดเอียงของสนาม เป็นต้น ให้นำลูกเป้ากลับมาวางไว้ที่เดิมได้ เฉพาะในกรณีที่ได้มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งเดิมของลูกเป้าไว้ (If the stationary jack is displaced, by reason of the wind or the slope of the terrain for example, it is put back in its original place, on condition that it had been marked.)

- ให้ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่โดยอุบัติเหตุจากกรรมการผู้-ตัดสิน ผู้เล่น ผู้ชม ลูกเปตองหรือลูกเป้าที่มาจากสนามอื่น ๆ สัตว์หรือวัตถุเคลื่อนไหวใด ๆ ก็ตาม (The same applies if the jack is accidentally displaced by the Umpire, a player, a spectator, a boule or jack coming from another game, an animal or any moving object.)

- เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งใด ๆ ผู้เล่นจะต้องทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งลูกเป้าทุกครั้ง การประท้วงที่เกี่ยวกับลูกเปตองหรือลูกเป้าที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งไว้ ไม่สามารถกระทำได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม(To avoid any argument, the players must mark the jack's position. No claim can be accepted regarding boules or jack whose positions have not been marked.)

- ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่โดยลูกเปตองที่เล่นอยู่ในสนามเดียวกันให้ถือว่าเป็นลูกดี (If the jack is moved by a boule played in this game it is valid.)

ข้อที่ 12 ลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไปยังสนามอื่น ( Article 12 – Jack moved into another game)

- ระหว่างการเล่น ลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไปยังสนามอื่นที่กำลังแข่งขันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสนามที่มีการกำหนดขอบเขต หรือสนามเปิดก็ตาม ลูกเป้านั้นยังถือว่าดีอยู่ ยกเว้นลูกเป้าที่เข้าลักษณะที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 9 (If, during an end, the jack is displaced onto another terrain of play, marked out or not , the jack is valid subject to the conditions outlined in Article 9.)

- ผู้เล่นซึ่งจะต้องเล่นกับลูกเป้าที่เคลื่อนที่ไปอยู่สนามอื่นที่กำลังแข่งขันอยู่เช่นกันจะต้องรอคอยเพื่อให้ผู้เล่นในสนามนั้นจบการเล่นในเที่ยวนั้นก่อน แล้วจึงเล่นเพื่อให้จบการเล่นเที่ยวของตนเอง ( The players using this jack will wait, if there is room, for the players in the other game to complete their end, before completing their own.)

- ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับลูกเป้าในกรณีข้างต้น จะต้องแสดงถึงความอดทนและสงบในการรอคอย
(The players concerned by the application of this rule must show patience and courtesy.)

- และการเล่นในเที่ยวต่อไป คู่แข่งขันจะต้องกลับไปเล่นต่อที่สนามที่กำหนดไว้ให้ตามเดิม และลูกเป้าจะถูกโยนอีกครั้งจากจุดที่ลูกเป้าวางอยู่ก่อนที่จะถูกทำให้เคลื่อนที่ โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 7 (เรื่องวงกลมสำหรับโยนลูกเป้า) (At the following end the teams continue on the terrain which had been allotted to them and the jack is thrown again from the place it occupied when it was displaced subject to the conditions of Article 7.)

ข้อที่ 13 กฎที่นำมาใช้ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เป็นลูกเสีย (Article 13 - Actions to take if the jack is dead)

- ในระหว่างการแข่งขันเที่ยวใดก็ตาม ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เป็นลูกเสีย หนึ่งในสามกรณีนี้จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาตัดสิน (If, during an end, the jack is dead, one of three cases can apply:)
(1) ถ้าทั้งสองทีมมีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ การเล่นในรอบนั้นให้ถือเป็นโมฆะ
(1) Both teams have boules to play, the end is void.)
(2) ถ้ามีเพียงทีมเดียวที่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ ทีมนั้นจะได้คะแนนเท่าจำนวนของ
ลูกเปตองที่ทีมของตนเหลืออยู่ (2) Only one team has boules left to play, this team scores as many points as boules that remain to be played.)
(3) ถ้าทั้งสองทีมไม่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ การเล่นรอบนั้นให้ ถือเป็นโมฆะ(3) The two teams haveno more boules in hand, the end is void.)


ข้อที่ 14 ตำแหน่งลูกเป้าหลังจากที่ถูกทำให้หยุด(Article 14 -Positioning the jack after it has been stopped)

(1) ถ้าลูกเป้า (ซึ่งถูกตีออกไป) ถูกทำให้หยุดโดยผู้ชม หรือโดยกรรมการผู้ตัดสิน ให้คงลูกเป้าไว้ที่
จุดที่ลูกเป้าถูกทำให้หยุด (1) If the jack, having been hit, is stopped by a spectator or by the Umpire, it remains in this position.)

(2) ถ้าลูกเป้า (ซึ่งถูกตีออกไป) ถูกทำให้หยุดโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ทีมคู่ แข่งของผู้เล่นที่ทำลูกเป้าหยุดมีสิทธิ์เลือกดังนี้ (2) If the jack, having been hit, is stopped by a player, his opponent has the choice of:)
(ก) ให้ลูกเป้าอยู่ที่ตำแหน่งใหม่นั้น (a) leaving the jack in its new position)
(ข) ให้นำกลับมาไว้ที่ตำแหน่งเดิม (b) putting it back in its original position.)
(ค) วางไว้ที่ใดที่หนึ่งบนแนวตรงที่ลากจากตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่ โดยจุด ที่วางจะต้องห่างจากวงกลมไม่เกิน 20 เมตรสำหรับผู้ใหญ่และเยาวชน (ไม่เกิน 15 เมตรสำหรับเด็กเล็กและยุวชน) และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากวง กลม (c) placing it anywhere on the extension of a line going from its original position to the place that it is found, up to a maximum distance of 20 metres (15 metres for Cadets and Minors) and such that it is visible.)

- กติกาข้อย่อยที่ (ข) และ (ค) จะบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งเดิมของลูก เป้าไว้เท่านั้น ถ้าไม่มีการทำเครื่องหมายไว้ ให้ใช้ตำแหน่งใหม่ของลูกเป้านั้น(Paragraphs (b) and (c) can only be applied if the position of the jack was previously marked, if this was not the case, the jack will remain where it is found.)

- ถ้าหลังจากการถูกตีกระทบ ลูกเป้ากระเด็นออกนอกสนามไป แล้วกระดอนกลับเข้ามาในสนามใหม่ ให้ถือว่าเป็นลูกเสีย และข้อกำหนดในกติกาข้อที่ 13 จะถูกใช้เป็นเครื่องพิจารณาตัดสิน (If, after having been struck, the jack travels into an out-of-bounds area before returning, finally, onto the playing area, it is classed as dead and the actions defined in Article 13 apply.)


ลูกเปตอง(Boules)


ข้อที่ 15 การโยนลูกเปตองลูกแรกและลูกต่อ ๆ ไป (Article 15 –Throwing of the first and following boules)

- ลูกเปตองลูกแรกของการเล่นเที่ยวใดก็ตาม จะถูกโยนโดยผู้เล่นของทีมที่ชนะการเสี่ยงทาย หรือของทีมที่ได้คะแนนในรอบที่ผ่านมา หลังจากนั้นลูกเปตองจะถูกโยนโดยผู้เล่นของทีมที่ลูกเปตองของทีมตนยังไม่เป็น ลูกที่ใกล้ลูกเป้ากว่าลูกของทีมคู่ต่อสู้ (The first boule of an end is thrown by a player belonging to the team that has won the toss or the last to score. After that, it is the team that does not hold the point that plays.)

- ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้วัตถุใด ๆ หรือขีดเส้นลงบนพื้นสนามเพื่อช่วยในการเล่นลูกเปตอง หรือทำเครื่องหมายของจุดตกของลูกเปตอง และในการโยนลูกเปตองลูกสุดท้ายของตน ห้ามมิให้ผู้เล่นถือลูกเปตองสำรองไว้ในมืออีกข้างหนึ่ง(The player must not use any object or draw a line on the ground to help him/her in playing a boule or mark its landing point. Whilst playing his or her last boule, it is forbidden to carry a boule in the other hand.)

- ลูกเปตองจะต้องถูกโยนครั้งละหนึ่งลูกเท่านั้น ( The boule must be played one at a time.)

- ลูกเปตองที่ถูกโยนไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาโยนได้อีก (ในเที่ยวเดียวกัน) อย่างไรก็ตามลูกเปตองจะต้องนำมาโยนใหม่ถ้าลูกเปตองที่กำลังเคลื่อนที่จากการ โยนถูกทำให้หยุด หรือเปลี่ยนทิศทางโดยอุบัติเหตุระหว่างกลางทางจากวงกลมถึงลูกเป้า โดยลูกเปตองหรือลูกเป้าจากสนามอื่นๆ หรือโดยสัตว์หรือวัตถุเคลื่อนไหวอื่น ๆ และในกรณีที่ถูกกำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 8 ย่อหน้าที่ 2 (เกี่ยวกับกรณีการประท้วงตำแหน่งของลูกเป้าและการประท้วงเป็นผล) (Any boule thrown cannot be replayed. However, boules must be replayed if they have been stopped or deviated accidentally from their course between the throwing circle and the jack by a boule or jack coming from another game, or by an animal or any moving object (football, etc.) and in the case defined in Article 8, second paragraph.)

- ห้ามทำลูกเปตอง หรือลูกเป้าเปียกน้ำ (It is forbidden to moisten the boules or jack.)

- ก่อนโยนลูกเปตอง ผู้เล่นจะต้องทำความสะอาดลูกเปตองของตนเองไม่ให้มีเศษดินโคลน หรือเศษสิ่งอื่นติดอยู่ มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกติกาข้อที่ 34 (Before throwing his/her boule, the player must remove from it any trace of mud or whatever deposit, under threat of penalties outlined in Article 34.)

- ถ้าลูกเปตองลูกแรกถูกโยนและออกไปนอกสนาม ผู้เล่นของอีกทีมหนึ่งจะต้องเป็นผู้โยนบ้าง และให้สลับกันโยนตราบเท่าที่ยังไม่มีลูกเปตองในสนามแข่งขัน (If the first boule played goes out –of - bounds , it is for the opponent to play first then alternately so long as there are no boules on the designated terrain.)

- ถ้าภายหลังการยิงลูกหรือการเข้าลูก ไม่มีลูกเปตองเหลืออยู่ในสนามแข่งขัน ให้นำข้อกำหนดในกติกาข้อที่ 28 มาบังคับใช้ (If after shooting or pointing no boules are left on the designated playing area, the arrangements concerning a dead end as defined in Article 28 apply.)

ข้อที่ 16 มารยาทของผู้เล่น และผู้ชมระหว่างการแข่งขัน (Article 16 - Behaviour of players and spectators during a game)


- ระหว่างช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้เล่นเตรียมโยนลูกเปตอง (1 นาที) ผู้ชม และผู้เล่นคนอื่นๆ จะต้องดูอยู่ด้วยความสงบ(During the regulation time allowed for a player to throw a boule the
spectators and the players must observe total silence)

- ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องไม่เดิน หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นการรบกวนผู้เล่นที่กำลังจะโยนลูก อนุญาตให้เพียงผู้ร่วมทีมของผู้เล่นที่กำลังจะโยนลูกเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าไปอยู่ในบริเวณระหว่างวงกลมและลูกเป้า(The opponents must not walk, nor gesticulate nor do anything that could disturb the player about to play. Only his or her team-mate/s may remain between the throwing circle and the jack.)

- ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องอยู่ด้านบนเลยลูกเป้า หรือด้านหลังผู้ที่กำลังจะโยนลูกเปตอง และในกรณีทั้งสองจะต้องยืนอยู่ด้านข้างของทิศทางที่ผู้เล่นจะโยนลูกเปตอง (ทิศทางจากวงกลม ไปสู่จุดตกของลูก
เปตอง)และจะต้องยืนห่างจากผู้ที่จะโยนลูกอย่างน้อย 2 เมตร(The opponents must remain beyond the jack or behind the player and, in both cases, to the side with regard to the direction of play and at a distance of at least 2 metres the one from the other.)

- ผู้เล่นที่ละเมิดกติกาข้อนี้ สามารถที่จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน ภายหลังจากที่ถูกตักเตือนจากกรรมการผู้ตัดสินแล้วยังกระทำการละเมิดอยู่ อีก(The players who do not observe these regulations could be excluded from the competition if, after a warning from the Umpire, they persist in their conduct.)

ข้อที่ 17 การโยนลูกเปตอง และลูกเปตองที่กลิ้งออกนอกสนาม(Article 17 - Throwing of the boules and boules going outside the terrain)

- ระหว่างการแข่งขัน ห้ามผู้เล่นที่กำลังแข่งขันทุกคนฝึกซ้อมโยนลูกเปตอง ผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาข้อนี้จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 34 (Absolutely no-one may, as a test, throw his/her boule during the game. Players who do not observe this rule will be penalised as set out in the chapter “Discipline”, Article 34 . )

- ในระหว่างการโยนแต่ละรอบ ลูกเปตองที่ออกไปนอกสนามแข่งขันที่กำหนดให้ถือว่าเป็นลูกดี (ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 18) (During the course of an end, boules going outside the marked terrain are valid (except as in the application of Article 18 )

ข้อที่ 18 ลูกเปตองที่เป็นลูกเสีย (Article 18 - Dead boules)


- ลูกเปตองจะถูกถือว่าเป็นลูกเสียทันทีที่ออกไปนอกพื้นที่แข่งขัน ลูกเปตองที่คาบเส้นฟาวล์อยู่ ถือว่าเป็นลูกดี จะถือว่าเป็นลูกเสียก็ต่อเมื่อลูกได้ผ่านเส้นขอบพื้นที่แข่งขัน หรือเส้นฟาวล์ออกไปทั้งลูกแล้ว ลูกที่ผ่านข้ามเส้นหรือไม่ให้ถือการมองโดยตรงจากด้านบน กรณีเดียวกันนี้ให้ประยุกต์ใช้กับระบบที่มีการกำหนดขอบเขตสนามแข่งขัน เมื่อลูกเปตองเคลื่อนข้ามเส้นขอบสนามมากกว่าหนึ่งสนามทางด้านข้างของสนามที่ ตนกำลังใช้แข่งขันอยู่(Any boule is dead from the moment that it enters an out-of-bounds area. A boule straddling the boundary line of the authorized playing area is valid. The bouleis dead only after having completely crossed the boundary of the allotted playing area, or the dead ball line, that is to say, when it is situated entirely beyond this boundary when viewed from directly above. The same applies when, on marked terrains, the boule completely crosses more than one of the lanes alongside the lane in use.)

- ลูกเปตองที่กลับเข้ามาในสนามอีกครั้งหลังจากที่ออกไปแล้ว ไม่ว่าเนื่องจากความลาดเอียงของพื้นสนาม หรือกระดอนกลับจากการกระทบวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือที่อยู่กับที่ก็ตาม จะต้องถูกเอาออกไปจากการแข่งขันและทุกสิ่งที่ถูกทำให้เคลื่อนที่เพราะการ กระทบของลูกเปตองที่ย้อนกลับเข้ามาในสนาม ให้นำกลับไว้ที่เดิม(If the boule then comes back into the playing area, either because of the slope of the ground or by having rebounded from an obstacle, moving or stationary, it is immediately taken out of the game and anything that it has displaced after its passage into an out-of-bounds area is put back in place.)

- ลูกเปตองที่เป็นลูกเสีย จะต้องยกออกไปนอกสนามทันที มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นลูกดีโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ลูกเปตองลูกหนึ่งถูกโยนไปโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม(Any dead boule must immediately be removed from the game; by default it will be considered to be live the moment another boule is played by the opposing team.)

ข้อที่ 19 ลูกเปตองที่ถูกทำให้หยุด (Article 19 - Stopped boules)

- ลูกเปตองที่ถูกโยนออกไป ถูกทำให้หยุดโดยผู้ชมหรือกรรมการผู้ตัดสิน ให้คงลูกเปตองนั้นไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกถูกทำให้หยุด (Any boule played that is stopped by a spectator or the Umpire will remain where it comes to rest.)

- ลูกเปตองที่ถูกโยนออกไป ถูกทำให้หยุดโดยผู้เล่นที่อยู่ข้างเดียวกันกับผู้โยนให้ถือเป็นลูกเสีย(Any boule played, that is stopped by a player to whose team it belongs, is dead.)

- การตัดสินเกี่ยวกับลูกเปตองที่ถูกทำให้หยุดโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับผู้โยน ตามความต้องการของผู้
โยน อาจจะให้นำมาโยนใหม่ หรือคงไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกถูกหยุด(Any boule pointed that is stopped by an opponent, can, according to the wishes
of the player,be replayed or left where it come to rest.)

- ถ้าลูกเปตองที่ถูกยิง หรือตี ถูกทำให้หยุดโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามของผู้เล่นที่
ทำฟาวล์มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติได้ดังนี้(If a boule shot or hit is stopped by a player, the opponent of the player who committed the fault may:)
(ก) ให้ลูกเปตองอยู่ตำแหน่งที่ถูกทำให้หยุด (a) leave it where it stopped;)
(ข) เลือกวางลูกเปตอง ณ จุดใดจุดหนึ่งตามแนวตรงที่ลากจากตำแหน่งเดิม (ก่อนถูกตี) กับตำแหน่งที่หยุดใหม่ แต่ต้องอยู่บริเวณที่สามารถเล่นต่อไปได้เท่านั้น และให้ใช้ได้เพียงกรณีที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วเท่านั้น(b) place it on the extension of a line which starts from the original position it occupied to the place it is found, but only on the playable area and only on condition that it had been marked.)

- ผู้เล่นที่เจตนาหยุดลูกเปตองที่กำลังเคลื่อนที่ จะถูกตัดออกจากการแข่งขันทันทีทั้งทีม(The player purposely stopping a moving boule is immediately disqualified, along with his or her team, for the game in progress.)

ข้อที่ 20 ระยะเวลาที่กำหนดในการเล่น (Article 20 - Time allowed to play)


- เมื่อลูกเป้าถูกโยนแล้ว ผู้เล่นมีระยะเวลา 1 นาที เพื่อโยนลูกเปตอง การนับเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ลูกเป้าหรือลูกเปตองที่ถูกโยนก่อนหน้านี้หยุด นิ่ง หรือถ้าในกรณีที่ต้องมีการวัดเพื่อการชี้ขาด การนับเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อผลของการวัดถูกชี้ขาดออกมา(Once the jack is thrown each player has the maximum duration of one minute to play his or her boule. This short period starts from the moment when the previous boule or jack stops or, if a point has to be measured, from the moment the latter has been effected.)

- กติกานี้จะถูกนำมาใช้กับการโยนลูกเป้า เมื่อจบการแข่งขันแต่ละเที่ยวด้วย(The same prescriptions apply to the throwing of the jack after each end.)

- ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาข้อนี้ จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 34 (The player not respecting this rule, incurs penalties outlined in the chapter “ Discipline “,Article 34.)

ข้อที่ 21 ลูกเปตองที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ไป (Article 21 - Displaced boules)


- ถ้าลูกเปตองที่หยุดนิ่งแล้ว ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยสาเหตุของแรงลมหรือความลาดเอียงของพื้นสนาม เป็นต้น จะต้องถูกนำกลับไปวางไว้ที่เดิม หลักการเดียวกันนี้จะถูกบังคับใช้กับกรณีที่ลูกเปตองถูกทำให้เคลื่อนที่โดย อุบัติเหตุโดยผู้เล่น กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ชม สัตว์ หรือวัตถุเคลื่อนที่ใด ๆ ก็ตาม(If a stationary boule is moved by the wind or slope of the ground, for example, it is put back in its place. The same applies to any boule accidentally displaced by a player, an Umpire, an animal or any moving object.)

- เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งใดๆ ผู้เล่นจะต้องทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งของลูกเปตองทุกครั้ง ลูกเปตองที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งไว้จะไม่สามารถทำการประท้วงใด ๆ ได้ และกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสินตามตำแหน่งของลูกเปตองที่วางอยู่ในสนาม (To avoid any dispute, the players must mark the the boules. No claim will be admissible for an unmarked boule, and the Umpire will give a decision only in terms of the position the boules hold on the terrain.)

- อย่างไรก็ตามถ้าลูกเปตองถูกทำให้เคลื่อนที่ไปโดยลูกเปตองที่เล่นในสนามเดียว กันให้ถือว่าเป็นลูกดี (However, if a boule is moved by a boule played in this game it is valid.)

ข้อที่ 22 ผู้เล่นที่โยนลูกเปตองที่ไม่ใช่ของตนเอง (Article 22 – A player throwing a boule other than his own)


- ผู้เล่นที่เอาลูกเปตองของผู้เล่นคนอื่นไปโยนจะถูกตักเตือน 1 ครั้ง ส่วนลูกเปตองที่ถูกเล่นไปแล้ว (ลูกของผู้อื่น) ยังคงถือว่าเป็นลูกดี แต่ต้องนำลูกของตนเองมาวางแทนที่อย่างทันที หรือภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการวัดแล้ว(A player who plays a boule other than his own receives a warning. The boule played is nevertheless valid but it must immediately be replaced, possibly after measuring has been done.)

- หากมีการกระทำผิดซ้ำแบบเดิมอีกในเกมเดียวกัน ลูกเปตองของผู้เล่นที่กระทำผิดจะถูกปรับเป็นลูกเสียและทุกสิ่งที่ถูกทำให้ เคลื่อนที่โดยลูกเปตองลูกนั้นจะต้องนำกลับมาวางไว้ที่เดิม(In the event of it occurring again during the game, the guilty player's boule is disqualified and anything it displaced is put back in place.)

- ห้ามมิให้ผู้เล่นเก็บลูกเปตองที่โยนไปแล้วขึ้นมา ก่อนที่จะจบการเล่นในแต่ละเที่ยว(Players are forbidden to pick up the played boules before the completion of the end.)

ข้อที่ 23 การโยนลูกเปตองที่ผิดกติกา (Article 23 - Throwing boules contrary to the rules)


- ลูกเปตองที่ถูกโยนไปอย่างผิดกติกา ให้ถือว่าเป็นลูกเสีย ถ้ามีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งไว้ ทุกสิ่งในสนามที่ถูกทำให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งโดยลูกเปตองที่ถูกโยนอย่างผิดก ติกา จะต้องนำกลับมาไว้ที่เดิม และกติกาข้อนี้จะถูกบังคับใช้กับกรณีที่ผู้เล่นโยนลูกเปตองจากวงที่ไม่ใช่วง กลมที่ใช้โยนลูกเป้า(Any boule thrown contrary to the rules is dead and, if marked, anything that it has displaced in its travel is put back in place. The same applies to any boule played from a circle other than that from which the jack was thrown.)

- อย่างไรก็ตาม ทีมคู่แข่งขัน (ของทีมที่โยนผิดกติกา) มีสิทธิใช้กฎของการได้เปรียบ โดยขอให้ลูกที่โยนโดยผิดกติกานั้นเป็นลูกดี ในกรณีนี้ลูกเปตองที่ถูกโยนเข้า หรือยิงนั้นจะเป็นลูกดี และทุกสิ่งที่ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยลูกเปตองนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใหม่ (However, the opponent has the right to apply the advantage rule and declare it to be valid. In this case, the boule pointed or shot is valid and anything it has displaced remains in its place.)


การชี้ขาด และการวัดระยะ(Points and Measuring)


ข้อที่ 24 การย้ายลูกเปตองชั่วคราว (Article 24 - Temporary removal of boules)

1. ในการวัดเพื่อชี้ขาดนั้น อนุญาตให้เคลื่อนย้ายลูกเปตอง หรือสิ่งกีดขวางอื่นใด ที่อยู่ระหว่างลูกเปตอง
กับ ลูกเป้าได้ชั่วคราว ภายหลังจากที่มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งของลูกที่ต้องการย้าย และหลังจากการวัดสิ้นสุด ให้นำทุกสิ่งที่เคลื่อนย้ายกลับมาไว้ที่เดิม แต่ถ้ามีสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้ใช้ “callipers” เป็นเครื่องมือช่วยวัด (In order to measure a point, it is permitted, after having marked their positions, to temporarily remove the boules and obstacles situated between the jack and the boules to be measured. After measuring, the boules and the obstacles which were removed are put back in place. If the objects cannot be removed, the measuring is done with the aid of callipers.)

ข้อที่ 25 การวัดเพื่อชี้ขาด (Article 25 - Measuring of Points)

- การวัดเพื่อชี้ขาด เป็นหน้าที่ของผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมของผู้ซึ่งเล่นลูกสุดท้ายก่อนการ วัด อย่างไรก็ตามคู่แข่งขันยังคงมีสิทธิ์ในการขอวัดลูกนั้นอีก อนึ่ง ถ้าการวัดโดยผู้เล่นไม่สามารถตัดสินได้ ต้องให้กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้เข้ามาวัดเพื่อชี้ขาด และการตัดสินของกรรมการจะถือเป็นข้อยุติ(The measuring of a point is duty of the player who last played or by one of his or her team-mates. The opponents still have the right to measure after one of these players. Whatever positions the boules to be measured may hold, and at whatever stage the end may be, the Umpire can be consulted and his or her decision is final.)

- ในการวัดเพื่อชี้ขาด จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแต่ละทีมต้องมีไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามวัดตัดสินโดยใช้เท้า (ก้าว) ผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาข้อนี้อาจจะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 34 ได้ ถ้าหลังจากที่ถูกเตือนจากกรรมการผู้ตัสินแล้วยังคงกระทำอีก(Measuring must be done with appropriate instruments, which each team must possess. Notably, it is forbidden to effect measurements with the feet. The players who do not observe this ruling could incur the penalties outlined in the chapter “ Discipline “Article 34 if, after a warning by the Umpire, they persist in their conduct.)

ข้อที่ 26 ลูกเปตองที่ถูกยกออกไปก่อนการเห็นชอบเรื่องการได้คะแนน (Article 27 - Boules picked up before the agreement of points)


- เมื่อเสร็จสิ้นการโยนแต่ละรอบ ลูกเปตองที่ถูกยกออกไปก่อนการเห็นชอบของคู่กรณี เรื่องการได้คะแนน ให้ถือเป็นลูกโมฆะ ถ้าไม่ได้มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งไว้ และจะไม่สามารถประท้วงเรียกร้องใด ๆ ได้อีก(At the completion of an end, any boules picked up before the agreement of points is dead if it was not marked. No claim is admissible on this subject.)

ข้อที่ 27 การทำให้ลูกเปตอง หรือลูกเป้าเคลื่อนที่ (Article 27 - Displacement the boules or the jack)


- ทีมของผู้เล่นที่ทำการวัดเพื่อตัดสิน และได้ทำให้ลูกเป้า หรือลูกเปตองของทีมคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นปัญหา
เคลื่อนที่ไป จะถือว่าเป็นผู้เสียคะแนนในลูกที่กำลังวัดนั้น(The team, whose player displaces the jack or one of the contested boules, while effecting a measurement, loses the point.)

- ในระหว่างการวัดถ้ากรรมการผู้ตัดสินบังเอิญทำให้ลูกเป้าหรือลูกเปตองเคลื่อน ที่ และถ้าการวัดครั้งใหม่ ผลของการวัดจะยังคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก ให้ผู้ตัดสินประกาศผลการ ชี้ขาดออกมาด้วยวิจารณญาณอันเที่ยงธรรม(If, during a measurement of a point , the Umpire disturbs or displaces the jack or a boule and if, after re-measuring, the point remains with the boule which had originally been estimated to be closest to the jack, the Umpire, in all fairness, declares it to be so. The same applies in a hypothesis that where, after a new measurement, the point does not remain with the boule originally estimated to be holding.)

ข้อที่ 28 ลูกเปตองห่างจากลูกเป้าเท่ากัน (Article 28 - Boules equidistant from the jack)


- ถ้าลูกเปตองของทั้งสองทีมมีระยะห่างจากลูกเป้าเท่ากันให้ยึดถือปฏิบัติตาม 3 กรณี ดังต่อไปนี้ (When two closest boules to the jack belong to opposing teams and are at an equal distance from it, 3 cases can apply:)
(1) ถ้าทั้งสองทีมใดไม่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ให้ถือว่าการเล่นในเที่ยวนั้นเป็นโมฆะ และ
ลูกเป้าจะถูกโยนเพื่อเล่นใหม่โดยทีมที่ได้คะแนนในเที่ยวก่อนเที่ยวที่เป็น โมฆะ(1) If the two teams have no more boules to play the end is dead and the jack belongs to the team which scored on the preceding end.)
(2) ถ้ามีเพียงทีมเดียวที่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ ทีมนั้นจะต้องโยนลูกที่เหลือให้หมด และ
ได้คะแนนมากเท่าลูกเปตองของฝ่ายตนที่อยู่ใกล้ลูกเป้ากว่า ลูกเปตองที่ใกล้เป้าที่สุดของฝ่ายตรงข้าม((2) If only one team has boules at its disposition, it plays them and scores as many points as it has boules closer to the jack than the nearest opponent's boule.)
(3) ถ้าทั้งสองทีมยังมีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ ทีมที่โยนลูกสุดท้ายเป็นผู้โยนอีกครั้ง และ
สลับกันโยนทีละลูกจนกว่าจะมีลูกของทีมหนึ่งทีมใดเป็นลูกชนะ และถ้าเกิดมีการโยนจนทำให้มีเพียงฝ่ายเดียวที่มีลูกเปตองเหลืออยู่ก็ให้ ปฏิบัติตามข้อ (2) ที่กล่าวมาข้างต้น((3) If both teams have boules at their disposition, it is for the team which played the last boule to play again, then the opposing team, and so on alternately until the point has been won by one of them. When only one team possesses boules, the arrangements set out in the preceding paragraph apply.)
- หลังจากจบการเล่นเที่ยวใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่มีลูกเปตองเหลืออยู่เลยในสนามแข่งขัน การเล่นในเที่ยวนั้นถือว่าเป็นโมฆะ(If, after completion of the end, no boules remain within the boundary of the authorised playing area, the end is null and void.)

ข้อที่ 29 วัตถุแปลกปลอมมาเกาะติดลูกเปตองหรือลูกเป้า(Article 29 - Foreign bodies adhering to the boules or jack)


- เมื่อมีวัตถุอื่นใดมาเกาะติดอยู่กับลูกเปตองหรือลูกเป้าให้เอาสิ่งนั้นออก ก่อนการวัดเพื่อชี้ขาด (Any foreign bodies adhering to the boules or the jack must be removed before measuring a point.)

ข้อที่ 30 การประท้วง (Article 30 - Claims)


- เพื่อให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบ การประท้วงใด ๆ จะต้องยื่นต่อกรรมการผู้ตัดสิน และการประท้วงที่ทำหลังจากการประกาศผลการแข่งขันออกมาแล้วจะไม่ได้รับการ พิจารณา(To be admissible, any claim must be made to the Umpire. It cannot be considered when lodged after the result of the game has been established.)

- ทีมแต่ละทีมจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของฝ่ายตรงข้าม (ใบอนุญาต ประเภทของการแข่งขัน สนามแข่งขัน ลูกเปตอง เป็นต้น) (Each team is responsible for checking of the opposing team (licences, category/classification, terrain, boules, etc.)ระเบียบการแข่งขัน (Discipline)


ข้อที่ 31 การลงโทษทีม หรือผู้เล่นที่ไม่มาปรากฏตัว (Article 31 - Penalties for absent teams or players)


- ในขณะที่ทำการจับสลากแบ่งสาย และประกาศผลการจับสาย ผู้เล่นทุกคนต้องแสดงตัวที่กองอำนวยการ ถ้าหลังจากการประกาศผลการจับสายไปแล้ว 15 นาที ทีมที่จะต้องทำการแข่งขันไม่ไปปรากฏตัวที่สนามแข่งขันจะถูกลงโทษโดยถูกปรับ 1 คะแนนให้แก่ทีมคู่แข่งขัน(At the time of the draw and the announcement of its result, the players must be present at the control table. A quarter of an hour after the announcement of these results, the team which is absent from the terrain will be penalised one point which is awarded to their opponents.)

- หลังจาก 15 นาทีผ่านไปแล้ว จะต้องถูกปรับอีกครั้งละ 1 คะแนน ทุก ๆ 5 นาทีของการล่าช้า (After this quarter-hour wait, the penalty accrues by one point for each five minutes of the delay.)

- การลงโทษในกรณีนี้จะบังคับใช้ตลอดเกมการแข่งขันที่เริ่มขึ้นหลังจากการจับ สลากแบ่งสาย และในกรณีที่เริ่มการแข่งขันใหม่อีกครั้งหลังจากหยุดพักช่วงด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม(The same penalties apply throughout the competition, after each random draw and in the case of a re-start of games after a break for any reason whatsoever.)

- ทีมซึ่งไม่มาแสดงตัวบริเวณสนามแข่งขันภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่เริ่มการแข่งขัน หรือเริ่มการแข่งขันใหม่อีกครั้ง ให้ปรับทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันที(The team which does not present itself on the playing area within the hour of the start or restart of games is declared to be eliminated from the competition.)

- ทีมที่ผู้เล่นไม่ครบจำนวนมีสิทธิเริ่มการแข่งขันโดยปราศจากผู้เล่นที่มาช้า ได้ แต่อนุญาตให้ใช้ลูกเปตองได้ตามสิทธิของผู้เล่นที่มีอยู่เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิในลูกเปตองของผู้เล่นที่ไม่มาได้(An incomplete team has the right to start a game without its absent partner; nevertheless it does not use the boules of that player.)

- ผู้เล่นไม่สามารถออกไปจากเกม หรือสนามแข่งขันโดยปราศจากการอนุญาตของกรรมการผู้ตัดสินได้ ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 31 และข้อที่ 32 (No player may absent him/herself from a game or leave the terrains of play without the authorization of the Umpire. If this has not been granted, the arrangements outlined in this article and that following apply.)

ข้อที่ 32 ผู้เล่นที่มาสาย (Article 32 – Late arrival of players)


- หลังจากที่เริ่มเล่นแล้วในเที่ยวใดก็ตาม ถ้าผู้เล่นที่มาสายมาถึง จะไม่มีสิทธิลงเล่นในเที่ยวนี้ แต่สามารถลงเล่นในเที่ยวต่อไปได้(If, after an end has started, the missing player arrives, he or she does not take part in this end, he or she is accepted into the game only as from the following end.)

- ถ้าผู้เล่นมาสายเกิน 1ชั่วโมงหลังจากเริ่มเกมแข่งขัน ผู้เล่นผู้นั้นไม่มีสิทธิลงแข่งขันในเกมนั้น (If a missing player arrives more than one hour after the start of a game, he or she loses all right to participate in that game.)

- ในกรณีที่ทีมของตนชนะในการแข่งขันในเกมนี้ ผู้เล่นที่มาสายจะสามารถลงแข่งขันในเกมต่อไปได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นคนนั้นได้ ร่วมลงทะเบียนกับทีมนั้นไว้แต่เริ่มแรกแล้ว(If his or her team-mates win this game, he or she will be able to participate in that which follows provided that he or she was originally registered with that team.)

- ถ้าการแข่งขันถูกจัดแบบแบ่งสาย(ตัดบน-ล่าง) ผู้เล่นที่มาสายสามารถลงแข่งขันในเกมที่สองได้โดยไม่ต้องคำนึงผลการแข่งขัน ในเกมแรก(If the competition is played in leagues, he or she will be able to take part in the second game whatever the result of the first.)

- การแข่งขันในแต่ละเที่ยวจะถือว่าเริ่มเล่นแล้วก็ต่อเมื่อลูกเป้าถูกโยนไปวาง บนสนามแล้วอย่างถูกต้องตามกติกาทุกอย่าง(An end is considered as having started when the jack has been placed on the playing area in accordance with the Rules.)

ข้อที่ 33 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น (Article 33 - Replacement of a player)


- การเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนหนึ่งในประเภททีม 2 คน หรือ 1 ถึง 2 คนในประเภททีม 3 คนนั้น อนุญาตให้กระทำได้จนกระทั่งถึงการประกาศเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (การยิงปืน การเป่านกหวีด การประกาศ เป็นต้น) และผู้เล่นสำรองที่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้นั้นจะต้องไม่เป็นผู้ที่ลงทะเบียน ไว้กับทีมอื่น ๆ ที่ร่วมการแข่งขันในคราวเดียวกันนี้(The replacement of a player in Doubles, or of one or two players in Triples, is permitted only up to the official announcement of the commencement of the competition ( gun, whistle, announcement, etc.), on condition that the replacement/s was/were not previously registered in the competition as belonging to another team.)

ข้อที่ 34 การลงโทษ (Article 34 – Penalties of play )

- ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน จะถูกลงโทษตามบทลงโทษดังต่อไปนี้ (For non- observation of the rules of the game the players incur the following penalties)
(1) ตักเตือน( Warning;)
(2) ยกเลิกลูกเปตองที่เล่นไปแล้ว หรือลูกที่กำลังจะโยน 1 ลูก ( Disqualification of the boule
played or to be played;)
(3) ยกเลิกลูกเปตองที่เล่นไปแล้ว หรือที่กำลังจะโยน 1 ลูก และลูกต่อมาอีก 1 ลูก
(Disqualification of the boule played or to be played and the following one;)
(4)ตัดสิทธิการโยน ของผู้เล่นที่ละเมิด 1 เกม( Exclusion of the guilty player responsible
for the game;)
(5) ปรับทีมที่ฝ่าฝืน ให้แพ้ในเกมแข่งขัน(Disqualification of the team responsible;)
(6) ปรับให้แพ้ทั้งสองทีม ในกรณีที่ร่วมกันฝ่าฝืน( Disqualification of the two teams in
case of complicity.)


ข้อที่ 35 อากาศ (Article 35 - Inclement weather)

- ในกรณีที่มีฝนตก การแข่งขันที่เริ่มแล้วจะต้องเล่นให้จบในเที่ยวนั้น ยกเว้นกรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการผู้ตัดสินได้ตัดสินใจยกเลิกหรือหยุดไว้ ก่อนด้วยเหตุอันสุดวิสัย(In the case of rain, any end started must be completed, unless a contrary decision is made by the Umpire, who alone is qualified, with the Jury, to decide on its suspension or cancellation in the case of a "force majeure".)

ข้อที่ 36 การแข่งขันรอบใหม่ (Article 36 –New phase of play)

- หลังจากมีการประกาศการแข่งขันรอบใหม่ (เช่น รอบที่ 2 / รอบที่ 3 เป็นต้น) ถ้ายังมีบางคู่ยังแข่งขันไม่เสร็จ กรรมการผู้ตัดสิน (โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) อาจจะต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปโดยเรียบร้อย(If, after the announcement of a new phase of the competition, (2nd round, 3rd round, etc….), certain games have not ended, the Umpire, after advice from the the Organising Committee, may make any arrangements or decisions that he judges necessary for the good running of the competition.)


ข้อที่ 37 การสมยอมกันในการแข่งขัน (Article 37 - Sharing of prizes)

- ห้ามทีมที่เข้าแข่งขันสมยอมกันเพื่อแบ่งรางวัลโดยเด็ดขาด(The sharing of prizes and expenses is strictly forbidden.)

- ทีมที่สามารถผ่านเข้ามารอบสุดท้ายหรือรอบอื่น ๆ ก็ตาม ถ้าผู้เล่นของทีมนั้นแสดงถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือการไม่ให้เกียรติต่อ สาธารณชน ผู้จัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ตัดสิน จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน และการปรับโทษนี้อาจจะส่งผลถึงการไม่รับรองผลการแข่งขัน และยังอาจยังรวมโทษปรับตามกติกาข้อที่ 38 ด้วย(The teams who contest the final games, or any other game, who show a lack of sporting spirit and respect towards the public, the organisers or the Umpires, will be excluded from the competition. This exclusion can incur non-confirmation of the possible results, as also, the application of penalties set out in Article 38.)

ข้อที่ 38 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Article 38 - Bad behaviour)

- ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน ผู้เล่นคนอื่นหรือต่อผู้ชม จะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อตามสภาพความร้ายแรงของพฤติกรรมดังต่อไปนี้(The player who is guilty of bad behaviour, or worse, violence towards an official, an Umpire, another player or a spectator incurs one or several of the following penalties, depending on the seriousness of the offence:)
(1) ให้ออกจากการแข่งขัน (1) Exclusion from the competition.)
(2) ถอนใบอนุญาต (2) Withdrawal of licence)
(3) ยึดหรือริบรางวัลคืน (3) Confiscation or restitution of expenses and prizes.)

- การลงโทษที่กล่าวแล้วนอกจากจะบังคับใช้ต่อผู้เล่นที่กระทำผิดแล้ว ยังสามารถบังคับใช้ต่อเพื่อร่วมทีมของผู้เล่นนั้นด้วยเช่นกัน(The penalty imposed on the guilty player can also be imposed on his or her team-mates.)

- การลงโทษตามข้อที่ (1) และ (2) อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้ตัดสิน(Penalties (1) and (2) are imposed by the Umpire.)

- การลงโทษตามข้อที่ (3) อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะส่งรายงานพร้อมด้วยรางวัลที่ยึดคืนไปยังองค์กรสหพันธ์ต้นสังกัดของผู้ เล่นนั้นภายใน 48 ชั่วโมง และสหพันธ์จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามความเหมาะสมต่อไป(Penalty (3) is imposed by the Organising Committee which, within 48 hours, sends a report with the expenses and prizes retained to the Federation's Organisation which will decide their destination.)

- ในทุกกรณี ประธานสหพันธ์ต้นสังกัดจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย(In all cases, the Chairman of the Committee for the Federation concerned will make the final decision.)

ข้อที่ 39 หน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสิน (Article 39 - Duties of the Umpires)

- กรรมการผู้ตัดสินถูกกำหนดให้เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกา และระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัดและคงไว้ซึ่งอำนาจที่จะเพิกถอนสิทธิของ ผู้เล่น หรือทีมที่ไม่เชื่อฟังในคำตัดสิน(The Umpires designated to control the competitions are charged to be on the watch for strict application of the rules of the game and the administration rules which complete them. They have the authority to disqualify from the competition any player or any team who refuses to comply with their decision.)

- หากผู้ชมที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ใด ๆ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่ราบรื่นภายในบริเวณการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินจะทำการรายงานต่อผู้บริหารสหพันธ์ของผู้นั้น ซึ่งจะเป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการด้านวินัย เพื่อพิจารณาลงโทษผู้นั้นต่อไป(The spectators with valid or suspended licences, who, by their behaviour, are the origin of incidents on the terrain of play, will be the subject of an Umpire's report to the Federal executive. The latter will summon the guilty party or parties before a competent Disciplinary Committee who will decide on the penalties to apply.)

ข้อที่ 40 องค์ประกอบและการตัดสินของกรรมการชี้ขาด (Article 40 - Composition and decisions of the Jury)

- หากมีกรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกติกานี้ ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสินที่จะนำเสนอกรณี
นั้น ๆ ต่อคณะกรรมการชี้ขาดซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และการตัดสินของคณะกรรมการนี้ถือเป็นข้อยุติไม่มีการอุทธรณ์ และในกรณีที่มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ประธานคณะกรรมการชี้ขาดเป็นผู้ลงมติชี้ขาดขั้นสุดท้าย(Any case not provided for in the rules is submitted to the Umpire who can refer it to the competition's Jury. This Jury comprises at least 3 people and at the most 5 people. The decisions taken by the Jury in applying this paragraph are without appeal. In a case of a split vote, the President of the Jury has the casting vote.)


อุปกรณ์การเล่นเปตอง


1. ลูกบูล

เป็น ลูกทรงกลมด้านในกลวง ทำด้วยโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 70.5-80 มิลลิเมตร มีน้ำหนักระหว่าง 650 – 800 กรัม มีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดงน้ำหนักและเลขรหัสปรากฏอยู่บนลูกบูลอย่างชัดเจน และควรเป็นลูกบูลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ และสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2. ลูกเป้า

เป็น ลูกทรงกลม แต่ทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25-35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนาม

3. สนามเล่น

สนามต้องพื้นเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นไม้ พื้นคอนกรีตและพื้นหญ้า ไม่เหมาะสมสำหรับกีฬาประเภทนี้

4. เทปสายวัด

5. ลูกเป้า

เป็น ลูกทรงกลม แต่ทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25-35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนามขนาดสนาม

สนามต้องมีพื้นเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นไม้ พื้นคอนกรีต และพื้นหญ้า ไม่เหมาะสำหรับกีฬาประเภทนี้
กติกานี้ได้รับการลงมติรับรองในการประชุมของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549
ณ เมือง เกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส
Note : The present rules have been approved by the International Congress of the Federation International de Petanque et Jeu Provencal
on 21st september 2006 at GRENOBLE[France]
แปลและเรียบเรียง โดย
ณรงค์ กิจอุดม และ ศุภนาฏ ล้ำเลิศ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส

เท่า ที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้า ทำให้เราได้ทราบว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1890 ในครั้งนั้น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบด้วย ไม้ หนังสัตว์ ลักษณะคล้ายกับไม้เทนนิสในปัจจุบันนี้ หากแต่ว่าแทนที่จะขึงด้วยเส้นเอ็นก็ใช้แผ่นหนังสัตว์หุ้มไว้แทน ลูกที่ใช้ตีเป็นลูกเซลลูลอยด์ เวลาตีกระทบถูกพื้นโต๊ะและไม้ก็เกิดเสียง “ปิก-ป๊อก” ดังนั้น กีฬานี้จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งตามเสียงทีได้ยินว่า “ปิงปอง” (PINGPONG) ต่อมาก็ได้มีการวิวัฒนาการขึ้นโดยไม้หนังสัตว์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้แทน ซึ่งได้เล่นแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรปก่อน
วิธี การเล่นในสมัยยุโรปตอนต้นนี้เป็นการเล่นแบบยัน (BLOCKING) และแบบดันกด (PUSHING) ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นการเล่นแบบ BLOCKING และ CROP การเล่นถูกตัด ซึ่งวิธีนี้เองเป็นวิธีการเล่นที่ส่วนใหญ่นิยมกันมากในยุโรป และแพร่หลายมากในประเทศต่าง ๆ ทั่วยุโรป การจับไม้ก็มีการจับไม้อยู่ 2 ลักษณะ คือ จับไม้แบบจับมือ (SHAKEHAND) ซึ่งเราเรียกกันว่า “จับแบบยุโรป” และการจับไม้แบบจับปากกา (PEN-HOLDER) ซึ่งเราเรียกกันว่า “จับไม้แบบจีน” นั่นเอง ใน ปี ค.ศ. 1900 เริ่มปรากฏว่า มีไม้ปิงปองที่ติดยางเม็ดเข้ามาใช้เล่นกัน ดังนั้นวิธีการเล่นแบบรุกหรือแบบบุกโจมตี (ATTRACK หรือ OFFENSIVE) เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น และยุคนี้จึงเป็นยุคของนายวิตเตอร์ บาร์น่า (VICTOR BARNA) อย่างแท้จริง เป็นชาวฮังการีได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกประเภททีม รวม 7 ครั้ง และประเภทชายเดี่ยว 5 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1929-1935 ยกเว้นปี 1931 ที่ได้ตำแหน่งรองเท่านั้น ในยุคนี้อุปกรณ์การเล่น โดยเฉพาะไม้มีลักษณะคล้าย ๆ กับไม้ในปัจจุบันนี้ วิธีการเล่นก็เช่นเดียวกัน คือมีทั้งการรุก (ATTRACK) และการรับ (DEFENDIVE) ทั้งด้าน FOREHAND และ BACKHAND การ จับไม้ก็คงการจับแบบ SHAKEHAND เป็นหลัก ดังนั้นเมื่อส่วนใหญ่จับไม้แบบยุโรป แนวโน้มการจับไม้แบบ PENHOLDER ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมีน้อยมากในยุโป ในระยะนั้นถือว่ายุโรปเป็นศูนย์รวมของกีฬาปิงปองอย่างแท้จริง

ในปี ค.ศ. 1922 ได้มีบริษัทค้าเครื่องกีฬา ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “PINGPONG” ด้วยเหตุนี้กีฬานี้จึงเป็นชื่อมาเป็น “TABLE TENNIS” ไม่สามารถใช้ชื่อที่เขาจดทะเบียนได้ประการหนึ่ง และเพื่อไม่ใช่เป็นการโฆษณาสินค้าอีกประการหนึ่ง และแล้วในปี ค.ศ. 1926 จึงได้มีการประชุมก่อตั้งสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (INTERNATIONAL TABLETENNIS FEDERATION : ITTF) ขึ้นที่กรุงลอนดอนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1926 ภายหลังจากการได้มีการปรึกษาหารือในขั้นต้นโดย DR. GEORG LEHMANN แห่งประเทศเยอรมัน กรุงเบอร์ลิน เดือนมกราคม ค.ศ. 1926 ในปีนี้เองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสแห่งโลกครั้งที่ 1 ก็ได้เริ่มขึ้น พร้อมกับการก่อตั้งสหพันธ์ฯ โดยมีนายอีวอร์ มองตากู เป็นประธานคนแรก

ในช่วงปี ค.ศ. 1940 นี้ ยังมีการเล่นและจับไม้พอจำแนกออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1. การจับไม้ เป็นการจับแบบจับมือ
2. ไม้ต้องติดยางเม็ด
3. วิธีการเล่นเป็นวิธีพื้นฐาน คือ การรับเป็นส่วนใหญ่ ยุคนี้ยังจัดได้ว่าเป็น “ยุคของยุโรป” อีกเช่นเคย

ในปี ค.ศ. 1950 จึงเริ่มเป็นยุคของญี่ปุ่นซึ่งแท้จริงมีลักษณะพิเศษประจำดังนี้คือ
1. การตบลูกแม่นยำและหนักหน่วง
2. การใช้จังหวะเต้นของปลายเท้า

ในปี ค.ศ. 1952 ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโลกเป็นครั้งแรก ที่กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย และต่อมาปี ค.ศ. 1953 สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกที่กรุงบูคาเรสต์ ประเทศรูมาเนีย จึงนับได้ว่ากีฬาปิงปองเป็นกีฬาระดับโลกที่แท้จริงปีนี้นั่นเอง

ในยุคนี้ญี่ปุ่นใช้การจับไม้แบบจับปากกา ใช้วิธีการเล่นแบบรุกโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรง โดยอาศัยอุปกรณ์เข้าช่วย เป็นยางเม็ดสอดไส้ด้วยฟองน้ำเพิ่มเติมจากยางชนิดเม็ดเดิมที่ใช้กันทั่วโลก
การเล่นรุกของยุโรปใช้ความแม่นยำและช่วงตีวงสวิงสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บ่า ข้อศอก และข้อมือเท่านั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นซึ่งใช้ปลายเท้าเป็นศูนย์กลางของการตีลูกแบบ รุกเป็นการเล่นแบบ “รุกอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งวิธีนี้สามารถเอาชนะวิธีการเล่นของยุโรปได้ การเล่นโจมตีแบบนี้เป็นที่เกรงกลัวของชาวยุโรปมาก เปรียบเสมือนการโจมตีแบบ “KAMIKAZE” (การบินโจมตีของฝูงบินหน่วยกล้าตายของญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญในญี่ปุ่นกันว่า การเล่นแบบนี้เป็นการเล่นที่เสี่ยงและกล้าเกินไปจนดูแล้วรู้สึกว่าขาดความ รอบคอบอยู่มาก แต่ญี่ปุ่นก็เล่นวิธีนี้ได้ดี โดยอาศัยความสุขุมและ Foot work ที่คล่องแคล่วจนสามารถครองตำแหน่งชนะเลิศถึง 7 ครั้ง โดยมี 5 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953-1959

สำหรับในยุโรปนั้นยังจับไม้แบบ SHAKEHAND และรับอยู่ จึงกล่าวได้ว่าในช่วงแรก ๆ ของปี ค.ศ. 1960 ยังคงเป็นจุดมืดของนักกีฬายุโรปอยู่นั่นเอง

ในปี ค.ศ. 1960 เริ่มเป็นยุคของจีน ซึ่งสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้โดยวิธีการเล่นที่โจมตีแบบรวดเร็ว ผสมผสานกับการป้องกัน ในปี 1961 ได้จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 26 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จีนเอาชนะญี่ปุ่น ทั้งนี้เพราะญี่ปุ่นยังใช้นักกีฬาที่อายุมาก ส่วนจีนได้ใช้นักกีฬาที่หนุ่มสามารถเล่นได้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าทั้งรุกและ รับ การจับไม้ก็เป็นการจับแบบปากกา โดยจีนชนะทั้งประเภทเดี่ยวและทีม 3 ครั้งติดต่อกัน ทั้งนี้เพราะจีนได้ทุ่มเทกับการศึกษาการเล่นของญี่ปุ่นทั้งภาพยนตร์ที่ได้ บันทึกไว้และเอกสารต่าง ๆ โดยประยุกต์การเล่นของญี่ปุ่น เข้ากับการเล่นแบบสั้น ๆ แบบที่จีนถนัดกลายเป็นวิธีการเล่นที่กลมกลืนของจีนดังที่เราเห็นในปัจจุบัน

ยุโรปเริ่มฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยนำวิธีการเล่นของชาวอินเดียมาปรับปรุง นำโดยนักกีฬาชาวสวีเดนและประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีหัวก้าวหน้าไม่มัวแต่แต่คิดจะรักษาหน้าของตัวเองว่าไม่เรียนแบบของ ชาติอื่นๆ ดังนั้นชายยุโรปจึงเริ่มชนะชายคู่ ในปี 1967 และ 1969 ซึ่งเป็นนักกีฬาจากสวีเดน ในช่วงนั้นการเล่นแบบรุกยังไม่เป็นที่แพร่หลายทั้งนี้เพราะวิธีการเล่นแบบ รับได้ฝังรากในยุโรป จนมีการพูดกันว่านักกีฬายุโรปจะเรียนแบบการเล่นลูกยาวแบบญี่ปุ่นนั้นคงจะไม่ มีทางสำเร็จแต่การที่นักกีฬาของสวีเดนได้เปลี่ยนวิธีการเล่นแบบญี่ปุ่นได้มี ผลสะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนรุ่นหลังของยุโรปเป็นอย่างมาก และแล้วในปี 1970 จึงเป็นปีของการประจันหน้าระหว่างผู้เล่นชาวยุโรปและผู้เล่นชาวเอเชีย

ช่วงระยะเวลาได้ผ่านไปประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ 1960-1970 นักกีฬาของญี่ปุ่นได้แก่ตัวลงในขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่ของยุโรปได้เริ่มฉาย แสงเก่งขึ้น และสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศชายเดี่ยวของโลกไปครองได้สำเร็จในการแข่งขัน เทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 31 ณ กรุงนาโกน่า ในปี 1971 โดยนักเทเบิลเทนนิส ชาวสวีเดน ชื่อ สเตลัง เบนค์สัน เป็นผู้เปิดศักราชให้กับชาวยุโรป ภายหลังจากที่นักกีฬาชาวยุโรปได้ตกอับไปถึง 18 ปี ในปี 1973 ทีมสวีเดนก็ได้คว้าแชมป์โลกได้จึงทำให้ชาวยุโรปมีความมั่นใจในวิธีการเล่น ที่ตนได้ลอกเลียนแบบและปรังปรุงมา ดังนั้นนักกีฬาของยุโรปและนักกีฬาของเอเชียจึงเป็นคู่แข่งที่สำคัญในขณะที่ นักกีฬาในกลุ่มชาติอาหรับและลาตินอเมริกา ก็เริ่มแรงขึ้นก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น เริ่มมีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านเทคนิคซึ่งกันและกัน การเล่นแบบตั้งรับซึ่งหมดยุคไปแล้วตั้งแต่ปี 1960 เริ่มจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นมาอีก โดยการใช้ความชำนาญในการเปลี่ยนหน้าไม้ในขณะเล่นลูก หน้าไม้ซึ่งติดด้วยยางปิงปอง ซึ่งมีความยาวของเม็ดยางยาวกว่าปกติ การใช้ยาง ANTI – SPIN เพื่อพยายามเปลี่ยนวิถีการหมุนและทิศทางของลูกเข้าช่วย ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นี้มีส่วนช่วยอย่างมาก ในขณะนี้กีฬาเทเบิลเทนนิสนับว่าเป็นกีฬาที่แพร่หลายไปทั่วโลก มีวิธีการเล่นใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งผู้เล่นเยาวชนต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสต่อไปในอนาคตได้อย่าง ไม่มีที่วันสิ้นสุด และขณะนี้กีฬานี้ก็ได้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งในกีฬาโอลิมปิก โดยเริ่มมีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกในปี 1988 ที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นครั้งแรก

กฎ กติกา กีฬาเทเบิลเทนนิส

โต๊ะเทเบิลเทนนิส


1.1 พื้นหน้าด้านบนของโต๊ะเรียกว่า “พื้นผิวโต๊ะ” (PLAYING SURFACE) จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 2.74 เมตร (9 ฟุต) ความกว้าง 1.525 เมตร (5 ฟุต) และจะต้องสูงได้ระดับ โดยวัดจากพื้นที่ตั้งขึ้นมาถึงพื้นที่ผิวโต๊ะ สูง 76 เซนติเมตร (2 ฟุต 6 นิ้ว)

1.2 พื้นผิวโต๊ะ ไม่รวมถึงด้านข้างตามแนวตั้งที่อยู่ต่ำกว่าขอบบนสุดของโต๊ะลงมา
1.3 พื้นผิวโต๊ะอาจทำด้วยวัสดุใด ๆ ก็ได้ แต่จะต้องมีความกระดอนสม่ำเสมอเมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิสมาตรฐานปล่อยลงในระยะสูง 30 เซนติเมตร โดยวัดจากพื้นผิวโต๊ะลูกจะกระดอนขึ้นมาประมาณ 23 เซนติเมตร

1.4 พื้นผิวโต๊ะจะต้องเป็นสีเข้มสม่ำเสมอและเป็นสีด้าน ไม่สะท้อนแสง ขอบด้านบนของพื้นผิวโต๊ะทั้ง 4 ด้าน จะทาด้วยสีขาว มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านยาว 2.74 เมตร ทั้งสองด้านเรียกว่า “เส้นข้าง” (SIDE LINE) เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านกว้าง 1.525 เมตร ทั้งสองด้านเรียกว่า “เส้นสกัด” (END LINE)

1.5 พื้นผิวโต๊ะจะถูกแบ่งออกเป็นสองแดน (COURTS) เท่า ๆ กัน กั้นด้วยตาข่ายซึ่งขึงตั้งฉากกับพื้นผิวโต๊ะ และขนานกับเส้นสกัดโดยตลอด

1.6 สำหรับประเภทคู่ ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ด้วยเส้นสีขาว มีขนาดกว้าง 3 มิลลิเมตร โดยขีดขนานกับเส้นข้าง เรียกว่า “เส้นกลาง” (CENTER LINE) และให้ถือว่าเส้นกลางนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ดด้านขวาของโต๊ะด้วย

1.7 ในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากล โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ใช้สำหรับการแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับ การรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) เท่านั้น โดยโต๊ะเทเบิลเทนนิสจะมีสีเขียวหรือน้ำเงิน และในการแข่งขันจะต้องระบุสีของโต๊ะที่จะใช้แข่งขันลงในระเบียบการแข่งขัน ด้วยทุกครั้งส่วนประกอบของตาข่าย

2.1 ส่วนประกอบของตาข่ายจะประกอบด้วย ตาข่าย ที่แขวนและเสาตั้ง รวมไปถึงที่จับยึดกับโต๊ะเทเบิลเทนนิส

2.2 ตาข่ายจะต้องขึงตึงและยึดด้วยเชือกซึ่งผูกติดปลายยอดเสาซึ่งตั้งตรงสูงจากพื้นผิวโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร (6 นิ้ว)

2.3 ส่วนบนสุดของตาข่าย ตลอดแนวยาวจะต้องสูงจากพื้นผิวโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร

2.4 ส่วนล่างสุดของตาข่ายตลอดแนวยาวจะต้องอยู่ชิดกับพื้นผิวโต๊ะให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และส่วนปลายสุดของตาข่ายทั้งสองด้านจะต้องอยู่ชิดกับเสาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

2.5 ในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากล ตาข่ายที่ใช้สำหรับแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) เท่านั้น


ลูกเทเบิลเทนนิส

3.1 ลูกเทเบิลเทนนิส จะต้องกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร

3.2 ลูกเทเบิลเทนนิส จะต้องมีน้ำหนัก 2.7 กรัม

3.3 ลูกเทเบิลเทนนิส จะต้องทำด้วยเซลลูลอยด์หรือวัสดุพลาสติกอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน มีสีขาว หรือสีส้ม และเป็นสีด้าน

3.4 ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) เท่านั้น และจะต้องระบุสีของลูกที่ใช้แข่งขันลงในระเบียบการแข่งขันทุกครั้ง


ไม้เทเบิลเทนนิส


4.1 ไม้เทเบิลเทนนิสจะมีรูปร่าง ขนาด หรือน้ำหนักอย่างไรก็ได้ แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็ง

4.2 อย่างน้อยที่สุด 85 % ของความหนาของไม้ จะต้องทำด้วยไม้ธรรมชาติ ชั้นที่อัดอยู่ติดภายในหน้าไม้ ซึ่งทำด้วยวัสดุอื่นใด เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ กลาสไฟเบอร์ หรือกระดาษอัดจะต้องมีความหนาไม่เกิน 7.5 % ของความหนาทั้งหมดของไม้ หรือไม่เกิน 0.35 มิลลิเมตร สุดแท้แต่กรณีใดจะมีค่าน้อยกว่า

4.3 หน้าไม้เทเบิลเทนนิสด้านที่ใช้ตีลูกจะต้องมีวัสดุปิดทับวัสดุนั้นจะเป็นแผ่นยางเม็ดธรรมดา แผ่นยางชนิดนี้ เมื่อปิดทับหน้าไม้และรวมกับกาวแล้วจะต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือแผ่นยางชนิดสอดไส้ แผ่นยางชนิดนี้เมื่อปิดทับหน้าไม้และรวมกับกาวแล้วจะต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร ทั้งนี้ความสูงของเม็ดยางจะเท่ากับความกว้างของเม็ดยางในอัตราส่วน 1: 1

-4.3.1 แผ่นยางเม็ดธรรมดา (ORDINARY PIMPLED RUBBER) จะต้องเป็นแผ่นยางชิ้นเดียวและไม่มีฟองนี้รองรับโดยหันเอาเม็ดยางออกมาด้าน นอก จะทำด้วยยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ มีเม็ดยางกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 10 เม็ดต่อ 1 ตารางเซนติเมตร และไม่มากกว่า 30 เม็ดต่อ 1 ตารางเซนติเมตร
- 4.3.2 แผ่นยางชนิดสอดไส้ (SANDWICH RUBBER) ประกอบด้วยฟองน้ำชนิดเดียวปิดคลุมด้วยแผ่นยางธรรมดาชิ้นเดียว โดยจะหันเอาเม็ดยางอยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกก็ได้ ซึ่งความหนาของแผ่นยางธรรมดานี้จะต้องมีความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร

4.4 วัสดุปิดทับหน้าไม้จะต้องปิดทับคลุมหน้าไม้ด้านนั้น ๆ และจะต้องไม่เกินขอบน้าไม้ออกไป ยกเว้นส่วนที่ใกล้กับด้ามจับที่สุดและที่วางนิ้วอาจจะหุ้มหรือไม่หุ้มด้วยวัสดุใด ๆ ก็ได้

4.5 หน้าไม้เทเบิลเทนนิส ชั้นภายในหน้าไม้ และชั้นของวัสดุปิดทับต่าง ๆ หรือกาว จะต้องสม่ำเสมอและมีความหนาเท่ากันตลอด

4.6 หน้าไม้เทเบิลเทนนิส ด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีแดงสว่าง (BRIGHT RED) และอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีดำ (BLACK) และจะต้องมีสีกลมกลืนอย่างสม่ำเสมอไม่สะท้อนแสง

4.7 วัสดุที่ปิดทับหน้าไม้สำหรับตีลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องมีเครื่องหมายการค้าของ บริษัท ผู้ผลิต ยี่ห้อ รุ่น และเครื่องหมาย ITTF แสดงไว้อย่างชัดเจนใกล้กับขอบของหน้าไม้ โดยจะต้องเป็นชื่อ ยี่ห้อและชนิด (BRAND AND TYPE) ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) ครั้งหลังสุดเท่านั้น

4.8 สำหรับกาวที่มีส่วนประกอบของสารที่เป็นพิษ จะไม่อนุญาตให้ใช้ทาลงบนหน้าไม้เทเบิลเทนนิส ผู้เล่นจะต้องใช้กาวแผ่นสำเร็จรูปหรือกาวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) เท่านั้น และห้ามใช้กาวในการติดยางกับไม้เทเบิลเทนนิสในบริเวณสนามแข่งขัน

4.9 การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความสม่ำเสมอของผิวหน้าไม้หรือวัสดุปิดทับ หรือความไม่สม่ำเสมอของสีหรือขนาดเนื่องจากการเสียหายจากอุบัติเหตุ การใช้งานหรือสีจางอาจจะอนุญาตให้ใช้ได้ โดยเงื่อนไขว่าเหตุเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อคุณลักษณะของผิวหน้าไม้ หรือวัสดุปิดทับ

4.10 เมื่อเริ่มการแข่งขัน และเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นเปลี่ยนไม้เทเบิลเทนนิสระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นจะต้องแสดงไม้เทเบิลเทนนิสที่เขาเปลี่ยนให้กับคู่แข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสินตรวจสอบก่อนทุกครั้ง

4.11 เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะต้องมั่นใจว่าไม้เทเบิลเทนนิสนั้นถูกต้องตามกติกา

4.12 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเล่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด
ไม้เทเบิลเทนนิส

คำจำกัดความ (DEFINITIONS)

5.1 การตีโต้ (RALLY) หมายถึงระยะเวลาที่ลูกอยู่ในการเล่น

5.2 ลูกอยู่ในการเล่น (INPLAY) หมายถึง เมื่อลูกเทเบิลเทนนิสได้หยุดนิ่งบนฝ่ามืออิสระก่อนการส่งลูกในจังหวะสุดท้าย จนกระทั่งลูกนั้นถูกสั่งให้เป็นเลท หรือได้คะแนน

5.3 การส่งใหม่ (LET) หมายถึง การตีโต้ที่ไม่มีผลได้คะแนน

5.4 การได้คะแนน (POINT) หมายถึง การตีโต้ที่มีผลได้คะแนน

5.5 มือที่ถือไม้ (RACKET HAND) หมายถึง มือในขณะที่ถือไม้เทเบิลเทนนิส

5.6 มืออิสระ (FREE HAND) หมายถึง มือในขณะที่ไม่ได้ถือไม้เทเบิลเทนนิส

5.7 การตีลูก (STRIKES) หมายถึง การที่ผู้เล่นสัมผัสลูกด้วยไม้เทเบิลเทนนิสขณะที่ถืออยู่ หรือสัมผัสลูกด้วยมือที่ถือไม้เทเบิลเทนนิสตั้งแต่ข้อมือลงไป

5.8 การขวางลูก (OBSTRUCTS) หมายถึง ขณะที่ลูกอยู่อยู่ในการเล่น หลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามตีลูกมา โดยลูกนั้นยังไม่ได้กระทบแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง หละยังไม่พ้นเส้นสกัด ปรากฏว่าผู้เล่นหรือสิ่งใด ๆ ที่เขาสวมใส่หรือถืออยู่สัมผัสถูกลูก ขณะลูกนั้นอยู่เหนือระดับพื้นผิวโต๊ะ หรือลูกนั้นมีทิศทางวิ่งเหข้าหาพื้นผิวโต๊ะ

5.9 ผู้ส่ง (SERVER) หมายถึง ผู้ที่ตีลูกเทเบิลเทนนิสเป็นครั้งแรกในการตีโต้

5.10 ผู้รับ (RECEIV) หมายถึง ผู้ที่ตีลูกเทเบิลเทนนิสเป็นครั้งที่สองในการตีโต้

5.11 ผู้ตัดสิน (UMPIRE) หมายถึง ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการแข่งขัน

5.12 ผู้ช่วยตัดสิน (ASSISTANT UMPIRE) หมายถึง ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยผู้ตัดสินในการแข่งขัน

5.13 สิ่งใด ๆ ที่ผู้เล่นสวมใส่หรือถืออยู่ หมายรวมถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ผู้เล่นสวมใส่หรือถืออยู่ตั้งแต่เริ่มการตีโต้

5.14 ลูกเทเบิลเทนนิสจะถูกพิจารณาว่าผ่านตาข่าย ถ้าข้ามผ่านหรืออ้อม หรือลอดส่วนประกอบของตาข่าย ยกเว้นลูกที่ลอดระหว่างตาข่ายกับพื้นผิวโต๊ะ หรือลูกที่ลอดระหว่างตาข่ายกับอุปกรณ์ที่ยึดตาข่าย

5.15 เส้นสกัด (END LINE) หมายรวมถึง เส้นสมมติที่ลากต่อออกไปจากเส้นสกัดทั้งสองด้านด้วย

การส่งลูกที่ถูกต้อง (A GOOD SERVICE)

6.1 เมื่อเริ่มส่ง ลูกเทเบิลเทนนิสต้องวางเป็นอิสระอยู่บนฝ่ามืออิสระ โดยแบฝ่ามือออกและลูกจะต้องอยู่นิ่ง

6.2 ในการส่ง ผู้ส่งจะต้องโยนลูกขึ้นข้างบนด้วยมือให้ลูกลอยขึ้นข้างบนใกล้เคียงกับเส้นตั้งฉาก และให้สูงจากจุดที่ลูกออกจากฝ่ามือไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร โดยลูกที่โยนขึ้นไปนั้นจะต้องไม่เป็นลูกที่ถูกทำให้หมุนด้วยความตั้งใจ

6.3 ผู้ส่ง จะตีลูกได้ในขณะที่ลูกเทเบิลเทนนิสได้ลดระดับจากจุดสูงสุดแล้วเพื่อให้ลูกกระทบแดนของผู้ส่งก่อน แล้วข้ามหรืออ้อมตาข่ายไปกระทบแดนของฝ่ายรับ สำหรับประเภทคู่ ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องกระทบครึ่งแดนขวาของผู้ส่งก่อน แล้วข้ามหรืออ้อมตาข่ายไปกระทบครึ่งแดนขวาของฝ่ายรับ

6.4 ตั้งแต่เริ่มส่งลูกจนหระทั่งลูกถูกตี ลูกเทบิลเทนนิสจะต้องอยู่เหนือระดับพื้นผิวโต๊ะ และอยู่หลังเส้นสกัด และจะต้องไม่ให้ถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือเสื้อผ้าของผู้ส่ง หรือคู่เล่นในประเภทคู่ บังการมองเห็นของผู้รับ ขณะที่ลูกเทเบิลเทนนิสถูกโยนขึ้น มืออิสระของผู้ส่งจะต้องเคลื่อนออกจากบริเวณพื้นที่ระหว่างลำตัวผู้ส่งและตาข่าย (NET) (วัตถุประสงค์ของกติกาข้อนี้ ต้องการให้ผู้รับเห็นลูกเทเบิลเทนนิสตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ส่งหรือคู่ของผู้ส่งจะต้องไม่แสดงท่าทางที่จะต้องการบังการมองเห็นของผู้รับตลอดเวลาตั้งแต่ลูกออกจากมือของผู้ส่ง และเห็นถึงหน้าไม้ด้านที่ใช้ตีลูก)

6.5 เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะต้องส่งให้ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินเห็น และตรวจสอบถึงการส่งนั้นว่าถูกต้องตามกติกาหรือไม่
- 6.5.1 ถ้าผู้ตัดสินสงสัยในลักษณะการส่ง ว่าผู้ส่งได้ส่งลูกถูกตามกติกาในโอกาสแตกของแมทช์เดียวกันนั้น จะแจ้งให้ส่งลูกใหม่ และเตือนผู้ส่งโดยยังไม่ตัดคะแนน
- 6.5.2 สำหรับในครั้งต่อไปในแมทช์เดียวกันนั้น หากผู้เล่นหรือคู่เล่นยังคงส่งให้เป็นข้อสงสัยในทำนองเดียวกัน หรือในลักษณะน่าสงสัยอื่น ๆ ผู้รับจะได้คะแนนทันที
-6.5.3 หากผู้ส่งได้ส่งลูกผิดกติกาอย่างชัดเจน ผู้ส่งจะเสียคะแนนทันที


6.6 ผู้ส่งอาจได้รับการอนุโลมได้บ้าง หากผู้ส่งคนนั้นแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบถึงการหย่อนสมรรถภาพทางร่างกาย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งได้ถูกต้องตามกติกา ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนการแข่งขันทุกครั้ง

การรับลูกที่ถูกต้อง (A GOOD RETURN)

7.1 เมื่อลูกเทเบิลเทนนิสได้ถูกส่งหรือตีโต้ไปตกลงในแดนตรงข้ามอย่างถูกต้องแล้ว ฝ่ายรับตีลูกข้ามหรืออ้อมตาข่ายกลับไป เพื่อให้ลูกกระทบแดนของอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรง หรือสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของตาข่ายแล้วตกลงในแดนของฝ่ายตรงข้าม

ลำดับการเล่น (THE ORDER OF PLAY)

8.1 ประเภทเดี่ยว ฝ่ายส่งได้ส่งอย่างถูกต้อง ฝ่ายรับจะตีโต้กลับไปอย่างถูกต้องหลังจากนั้นฝ่ายส่งและฝ่ายรับจะผลัดกันตีโต้

8.2 ประเภทคู่ ผู้ส่งลูกของฝ่ายส่งจะส่งลูกไปยังฝ่ายรับ ผู้รับของฝ่ายรับจะต้อตีลูกกลับ แล้วคู่ของฝ่ายส่งจะตีลูกกลับไป จากนั้นคู่ของฝ่ายรับก็จะตีลูกกลับไปเช่นนี้สลับกันไปในการตีโต้

ลูกที่ให้ส่งใหม่ (A LET)


9.1 การส่งซึ่งถือให้เป็นการส่งใหม่ ต้องมีลักษณะดังนี้
-9.1.1 ถ้าลูกที่ฝ่ายส่งได้ส่งไปกระทบส่วนต่าง ๆ ของตาข่ายแล้วข้ามไปในแดนของฝ่ายรับโดยถูกต้องหรือส่งไปกระทบส่วนต่าง ๆ ของตาข่าย แล้วผู้รับหรือคู่ฝ่ายรับขวางลูก หรือตีลูกก่อนที่ลูกจะตกกระทบแดนของเขาในเส้นสกัด
-9.1.2 ในความเห็นของผู้ตัดสิน ถ้าลูกที่ส่งออกไปแล้ว ฝายรับหรือคู่ของฝ่ายรับยังไม่พร้อมที่จะรับ โดยมีข้อแม้ว่า ฝ่ายรับหรือคู่ของฝ่ายรับไม่พยายามจะตีลูก
-9.1.3 ในความเห็นของผู้ตัดสิน หากมีเหตุรบกวนนอกเหนือการควบคุมของผู้เล่นจนทำให้การส่ง การรับ หรือการเล่นนั้นเสียไป
-9.1.4 ถ้าการเล่นถูกยุติโดยผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน

9.2 การเล่นอาจถูกยุติลงในกรณีต่อไปนี้
-9.2.1 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ในลำดับการส่ง การรับลูกหรือการเปลี่ยนแดน
- 9.2.2 เมื่อการแข่งขันได้ถูกกำหนดให้ใช้ระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลา
-9.2.3 เพื่อเตือนหรือลงโทษผู้เล่น
-9.2.4 ในความเห็นของผู้ตัดสิน หากเห็นว่าสภาพการเล่นถูกรบกวนอันจะเป็นผลต่อการเล่น


ได้คะแนน (A POINT)

นอกเหนือจากการตีโต้จะถูกสั่งให้เป็นเล็ท ผู้เล่นจะได้คะแนนจากกรณีดังต่อไปนี้

10.1 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถส่งลูกได้อย่างถูกต้อง

10.2 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถรับลูกได้อย่างถูกต้อง

10.3 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ตีลูกสัมผัสถูกสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากส่วนประกอบของตาข่าย

10.4 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตีลูกผ่านเลยเส้นสกัดของเขาโดยไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวโต๊ะ

10.5 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ขวางลูก

10.6 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ตีลูกติดต่อกันสองครั้ง

10.7 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตีลูกด้วยหน้าไม้ที่ไม่ถูกต้องตามกติกา

10.8 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือสิ่งใด ๆ ที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสวมใส่หรือถืออยู่ ทำให้พื้นผิวโต๊ะเคลื่อนที่
10.9 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือสิ่งใด ๆ ที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสวมใส่หรือถืออยู่ สัมผัสถูกส่วนต่าง ๆ ของตาข่าย

10.10 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ใช้มืออิสระสัมผัสถูกพื้นผิวโต๊ะ

10.11 ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ตีลูกผิดลำดับในการเล่นประเภทคู่ ยกเว้นผิดลำดับ โดยคนเสิร์ฟ หรือคนรับลูกเสิร์ฟ

10.12 ในระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลา ถ้าเขาหรือคู่ของเขาสามารถตีโต้กลับไปได้อย่างถูกต้องครบ 13 ครั้ง

เกมการแข่งขัน (A GAME)


11.1 ผู้เล่นหรือคู่เล่นที่ทำคะแนนได้ 11 คะแนนก่อน จะเป็นฝ่ายชนะ ยกเว้นถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้ 10 คะแนนเท่ากันจะต้องแข่งขันต่อไป โดยฝ่ายใดทำคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 2 คะแนน จะเป็นฝ่ายชนะ

แมทช์การแข่งขัน (A MATCH)


12.1 ในหนึ่งแมทช์ประกอบด้วยเกมการแข่งขันที่เป็นจำนวนเลขคี่ เช่น 2 ใน 3 เกม, 3 ใน 5 เกม, 4 ใน 7 เกม เป็นต้น

ลำดับการส่ง การรับ และแดน (THE ORDER OF SERVING, RECEIVING, AND ENDS)


13.1 สิทธิ์ในการเลือกส่ง เลือกรับ หรือเลือกแดน จะใช้วิธีเสี่ยงทาย โดยผู้ชนะในการเสี่ยงจะต้องเป็นผู้เลือก

13.2 เมื่อผู้เล่นหรือคู่ของผู้เล่นได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ผู้เล่นหรือคู่เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเลือกในหัวข้อที่เหลืออยู่

13.3 ผู้เล่นหรือคู่เล่นทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันส่งลูกฝ่ายละ 2 คะแนน จนกระทั่งจบเกมการแข่งขัน ยกเว้นผู้เล่นหรือคู่เล่นทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้ 10 คะแนนเท่ากัน หรือเมื่อนำระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลามาใช้ แต่ละฝ่ายจะผลัดกันส่งลูกฝ่ายละ 1 คะแนน

13.4 ในเกมแรกของประเภทคู่ ฝ่ายซึ่งมีสิทธิ์ในการส่งก่อนจะต้องเลือกว่าใครจะเป็นผู้ส่งก่อน จากนั้นฝ่ายรับจะเลือกผู้ที่จะเป็นผู้รับ สำหรับในเกมถัดไปของแมทช์นั้น ฝ่ายส่งในเกมนั้นจะเป็นผู้เลือกส่งก่อนบ้าง โดยส่งให้กับผู้ที่ส่งให้เขาในเกมก่อนหน้านั้น

13.5 ในประเภทคู่ ทุก ๆ ครั้ง ที่เปลี่ยนการส่งลูก ผู้ที่เคยเป็นผู้รับลูกจะกลายเป็นผู้ส่งลูกบ้าง โดยส่งให้กับคู่ของผู้ที่ส่งลูกให้กับเขาก่อนหน้านั้น

13.6 ผู้เล่นหรือคู่เล่นที่เป็นฝ่ายส่งลูกก่อนในเกมแรกจะเป็นฝ่ายรับลูกก่อนในเกมต่อไป สลับกันจนจบแมทช์ และในเกมสุดท้ายของประเภทคู่ฝ่ายรับจะต้องเปลี่ยนผู้รับทันทีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนได้ 5 คะแนนก่อน

การผิดลำดับในการส่ง การรับ และแดน (OUT OF ORDER OF SERVING, RECEIVING OR ENDS)

14.1 ถ้าผู้เล่นส่งหรือรับลูกผิดลำดับ กรรมการผู้ตัดสินจะยุติการเล่นทันที ที่ได้ค้นพบข้อผิดพลาด และทำการเริ่มเล่นใหม่ โดยผู้เล่นและผู้รับที่ควรจะเป็นผู้ส่งและผู้รับตามลำดับที่ได้จัดวางไว้ ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันของแมทช์นั้นต่อจากคะแนนที่ทำได้ สำหรับในประเภทคู่ หากไม่สามารถทราบถึงผู้ส่งและผู้รับที่ถูกต้อง ลำดับในการส่งจะถูกจัดให้ถูกต้อง โดยคู่ที่มีสิทธิ์ในครั้งแรกของเกมที่ค้นพบข้อผิดพลาดนั้น

14.2 ถ้าผู้เล่นไม่ได้เปลี่ยนแดนกันเมื่อถึงคราวต้องเปลี่ยนแดนกรรมการ ผู้ตัดสินจะยุติการเล่นทันทีที่ทราบและจะเริ่มเล่นใหม่โดยเปลี่ยนแดนกันให้ ถูกต้องตามลำดับที่จัดไว้ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันของแมทช์นั้นต่อจากคะแนนที่ ได้

14.3 กรณีใด ๆ ก็ตาม คะแนนทั้งหมดซึ่งทำไว้ก่อนที่จะค้นพบข้อผิดพลาดให้ถือว่าใช้ได้

ระบบการแข่งขันเร่งเวลา (THE EXPEDITE SYSTEM)

15.1 ระบบการแข่งขันเร่งเวลาจะถูกนำมาใช้ ถ้าเกมการแข่งขันในเกมนั้นไม่เสร็จสิ้นภายในเวลา 10 นาที หรือก่อนครบกำหนดเวลาก็ได้ ถ้าผู้เล่นหรือคู่เล่นทั้งสองฝ่ายต้องการ ยกเว้น ในกรณีที่ผู้เล่นหรือคู่เล่นทั้งสองฝ่ายมีคะแนนไม่น้อยกว่า 9 คะแนน จะแข่งขันตามระบบเดิม
-15.1.1 ถ้าลูกอยู่ในการเล่น และครบกำหนดเวลาการแข่งขันพอดี การเล่นนั้นจะถูกยุติลงโดยกรรมการผู้ตัดสิน และจะเริ่มเล่นใหม่ด้วยการส่งโดยผู้เล่นซึ่งเป็นผู้ส่งอยู่ก่อนที่การตีโต้นั้นจะถูกยุติลง
-15.1.2 ถ้าลูกไม่ได้อยู่ในการเล่น และครบกำหนดเวลาพอดี การเล่นนั้นจะเริ่มเล่นใหม่ด้วยการส่งโดยผู้เล่นที่เป็นฝ่ายรับลูกอยู่ก่อนที่เวลานั้นจะสิ้นสุดลง

15.2 หลังจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะเปลี่ยนกันส่งคนละ 1 คะแนน จนกระทั่งจบเกมการแข่งขัน และในการตีโต้หากผู้รับหรือคู่เล่นฝ่ายรับ สามารถตีโต้กลับมาถูกต้องครบ 13 ครั้ง ฝ่ายส่งจะเสีย 1 คะแนน

15.3 เมื่อระบบการแข่งขันเร่งเวลานำมาใช้ในเกมใด ในเกมที่เหลือของแมทช์นั้น ๆ จะต้องแข่งขันภายใต้ระบบเร่งเวลา

เครื่องแต่งกาย (CLOTHING)


16.1 เสื้อผ้าที่ใช้แข่งขัน ปกติจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้น หรือแขนกุด กางเกงขาสั้นหรือกระโปรง หรือส่วนหนึ่งของชุดกีฬาถุงเท้าและรองเท้า ส่วนเสื้อผ้าชนิดอื่น ๆ เช่น บางส่วนหรือทั้งหมดของชุดวอร์มจะไม่อนุญาตให้ใส่ในระหว่างการแข่งขัน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ชี้ขาด สำหรับในการแข่งขันระดับภายในประเทศไทย ให้ผู้เข้าแข่งขันสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรงทุกครั้ง และเสื้อแข่งขันจะต้องมีปกเท่านั้น

16.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว มีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกง หรือกระโปรง จะต้องเป็นสีที่แตกต่างกันกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขันอย่างชัดเจน

16.3 บนเสื้อแข่งขันอาจมีเครื่องหมายใด ๆ ได้ดังนี้
-16.3.1 ด้านหลังของเสื้อแข่งขัน อาจมีหลายเลขหรือตัวอักษรแสดงสังกัดหรือแสดงถึงรายการแข่งขัน หรือกรณีที่เป็นรายชื่อผู้เล่น จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปกเสื้อลงมา
-16.3.2 เสื้อผ้าอาจสามารถโฆษณาในขนาดที่กำหนดไว้ ตามข้อ 18.5


16.4 หมายเลขประจำตัวของผู้เล่นที่ติดอยู่บนหลังเสื้อจะต้องอยู่ตรงกลางของหลังเสื้อ โดยมีขนาด
ใหญ่ได้ไม่เกิน 600 ตารางเซนติเมตร และมีความเด่นชัดเหนือโฆษณา

16.5 การทำเครื่องหมายหรือการเดินเส้นใด ๆ บนด้านหน้าหรือด้านข้างของเสื้อหรือวัสดุใด ๆ เช่น เครื่องประดับที่สวมใส่ จะต้องไม่รบกวนสายตาหรือสะท้อนแสงไปยังสายตาของฝ่ายตรงข้าม

16.6 รูปแบบของเสื้อผ้าชุดแข่งขัน ตัวอักษร หรือการออกแบบใด ๆ จะต้องเป็นรูปแบบที่เรียบร้อย ไม่ทำให้เกมนั้นเสื่อมเสีย

16.7 สำหรับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของชุดแข่งขันหรือข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด

16.8 ในการแข่งขันประเภททีมและการแข่งขันประเภทคู่ในการแข่งขันเพื่อความชนะเลิศแห่งโลก หรือการแข่งขันโอลิมปิก นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกันจะต้องแต่งกายให้มีสีและรูปแบบที่เหมือนกัน เท่าที่จะเป็นไปได้ยกเว้นถุงเท้า รองเท้า และหมายเลขประจำตัว ขนาด สี และรูปแบบของการโฆษณาบนชุดแข่งขัน สำหรับการแข่งขัน ในระดับนานาชาติอื่น ๆ อาจจะแต่งกายด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน ถ้าสีพื้นเหมือนกัน และได้รับอนุญาตจากสมาคมนั้น ๆ

16.9 นักกีฬาทั้งสองฝ่าย จะต้องแต่งกายด้วยสีที่แตกต่างกันเพื่อง่ายต่อการสังเกตของผู้ชม

16.10 หากผู้เล่นหรือทีมไม่สามารถตกลงกันได้ในกรณีชุดแข่งขันที่เหมือนกัน จะใช้วิธีการจับฉลาก

16.11 ในการแข่งขันระดับโลก ระดับโอลิมปิก หรือการแข่งขันระดับนานาชาติทั่วไป ผู้เล่นจะต้องสวมชุดแข่งขันที่เป็นทางการของประเทศตนเองเท่านั้น

สภาพสนามแข่งขัน (PLAYING CONDITIONS)


17.1 มาตรฐานของพื้นที่แข่งขันจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร

17.2 พื้นที่การแข่งขันจะถูกล้อมไว้โดยรอบซึ่งที่ปิดล้อมหรือแผงกั้นจะมีขนาดสูงประมาณ 75 เซนติเมตร แยกพื้นที่การแข่งขันออกจากผู้ชม

17.3 ในการแข่งขันระดับโลกหรือโอลิมปิก ความสว่างของแสงเมื่อวัดจากพื้นผิวโต๊ะแล้วจะต้องมีความเข้มของแสงโดยสม่ำ เสมอไม่น้อยกว่า 1000 ลักซ์ และแสงสว่างในส่วนอื่น ๆ ของพื้นที่สนามแข่งขันจะต้องมีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 500 ลักซ์ สำหรับการแข่งขันในระดับอื่น ๆ ความสว่างบนพื้นผิวโต๊ะจะต้องไม่น้อยกว่า 600 ลักซ์ และพื้นที่สนามแข่งขันไม่น้อยกว่า 400 ลักซ์

17.4 ถ้าในสนามแข่งขันมีโต๊ะหลายตัว ระดับความเข้มของแสงสว่าง เมื่อวัดบนพื้นผิวโต๊ะ จะต้องมีความเข้มของแสงโดยสม่ำเสมอเท่ากันทุก ๆ ตัว และความเข้มของแสงหลังฉากของสนามแข่งขัน จะต้องไม่เข้มไปกว่าความเข้มของแสงที่วัดได้ต่ำสุดบนพื้นผิวโต๊ะแข่งขัน

17.5 แหล่งกำเนิดของแสงสว่างจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นที่สนามแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 เมตร

17.6 ฉากหลังโดยทั่ว ๆ ไปจะต้องมืดและไม่มีแสงสว่างจากแหล่งกำเนิดไฟอื่น หรือแสงสว่างจากธรรมชาติผ่านเข้ามาตามช่องหรือหน้าต่าง

17.7 พื้นสนามแข่งขันจะต้องไม่เป็นสีสว่างสะท้อนแสงหรือลื่น และจะต้องไม่เป็นอิฐ คอนกรีต หรือหิน สำหรับการแข่งขันระดับโลกหรือโอลิมปิก พื้นสนามแข่งขันจะต้องเป็นไม้หรือวัสดุยางสังเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติการโฆษณา (ADVERISMENTS)

18.1 การโฆษณาภายในพื้นที่การแข่งขันสามารถทำได้เฉพาะบนอุปกรณ์การแข่งขัน โดยไม่มีการต่อเติมออกมาเป็นพิเศษ

18.2 การโฆษณาภายในพื้นที่แข่งขันต้องไม่ใช้หลอดนีออนหรือแสงสว่างสีต่าง ๆ

18.3 ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ภายในที่ปิดล้อมหรือแผงกั้นลูกจะต้องไม่ เป็นสีขาวหรือสีส้ม และจะต้องมีสีไม่มากกว่า 2 สี โดยมีขนาดความสูงไม่เกิน 40 เซนติเมตร และควรจะเป็นสีเดียวกันกับสีของแผงกั้นลูกโดยเป็นสีที่อ่อนกว่า หรือเข้มกว่า

18.4 การโฆษณาบนเก้าอี้หรือบนเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในพื้นที่การแข่งขันจะต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 750 ตารางเซนติเมตร

18.5 การโฆษณาเสื้อผ้าของผู้เล่น มีข้อจำกัด ดังนี้
-18.5.1 สัญลักษณ์หรือชื่อ เครื่องหมายการค้าจะมีขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 24 ตารางเซนติเมตร
-18.5.2 บนเสื้อแข่งขันสามารถมีโฆษณาได้ไม่เกิน 6 ชิ้น โดยจะต้องแยกจากกันอย่างชัดเจนบนด้านหน้า ด้านข้าง หรือบนไหล่ของเสื้อแข่งขัน ซึ่งการโฆษณามีพื้นที่รวมกันแล้ว ไม่เกิน 600 ตารางเซนติเมตร โดยโฆษณาด้านหน้าได้ไม่เกิน 4 ชิ้น
-18.5.3 บนกางเกงหรือกระโปรงการแข่งขัน สามารถมีโฆษณาได้ไม่เกิน 2 ชิ้น โดยจะต้องแยกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งการโฆษณาจะมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่เกิน 80 ตารางเซนติเมตร
-18.5.4 ด้านหลังของเสื้อแข่งขัน สมารถมีโฆษณาได้ไม่เกิน 2 ชิ้น และมีขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 400 ตารางเซนติเมตร


18.6 การทำเครื่องหมายใด ๆ บนพื้นสนามแข่งขัน จะต้องไม่เป็นสีขาวหรือส้ม ควรจะเป็นเฉดเดียวกับสีพื้นของสนามแข่งขัน โดยมีสีเข้มกว่าหรือจางกว่าเล็กน้อย

18.7 เครื่องหมายป้ายโฆษณาบนพื้นที่ของแต่ละพื้นที่แข่งขันมีได้ไม่เกิน 4 ชิ้น โดยอยู่บนพื้นด้านปลายโต๊ะข้างละ 1 ชิ้น และอยู่บนพื้นด้านข้างแต่ละด้านของโต๊ะข้างละ 1 ชิ้น โดยโฆษณาแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 2.5 ตารางเมตร และต้องอยู่ไกลจากแผงกั้นลูกไม่น้อยกว่า 1 เมตร และเครื่องหมายป้ายโฆษณาบนพื้นทางด้านปลายของโต๊ะ ห้ามห่างจากแผงกั้นลูกมากกว่า 2 เมตร

18.8 ในบริเวณพื้นที่ครึ่งหนึ่งของขอบโต๊ะแต่ละข้างของโต๊ะแข่งขัน อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาจำนวน 1 ชิ้น และบนขอบโต๊ะด้านบนของด้านปลายโต๊ะของแต่ละเส้น อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาได้ด้านละ 1 ชิ้น ป้ายโฆษณานี้จะต้องแยกจากเครื่องหมายโฆษณาที่ติดไว้เดิมอย่างเด่นชัด และจะต้องไม่เป็นป้ายโฆษณาของผู้ผลิตหรือผู้ขายอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสยี่ห้ออื่น และมีความยาวไม่เกินชิ้นละ 60 เซนติเมตร

18.9 ป้ายโฆษณาบนตาข่ายจะต้องเป็นสีส้ม หรือสีที่จางกว่าสีพื้นของตาข่าย และจะต้องมีระยะห่างจากแนวสีขอบด้านบนของตาข่าย 3 เซนติเมตร และต้องไม่บังทับรูของตาข่าย

18.10 การโฆษณาบนหมายเลขที่ติดบนด้านหลังของผู้เล่นจะมีขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร

18.11 การโฆษณาบนเสื้อของกรรมการผู้ตัดสินจะมีขนาดใหญ่ไดไม่เกิน 40 ตารางเซนติเมตร

18.12 ในการแข่งขันระดับนานาชาติ บนผู้เล่นจะต้องไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาที่เป็นอันตราย


เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสิน (JURISDICTION OF OFFICIALS)


19.1 ผู้ชี้ขาด (REFEREE)
-19.1.1 ผู้ชี้ขาดจะต้องถูกแต่งตั้งขึ้นในการแข่งขันแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมการแข่งขัน โดยชื่อและที่ติดต่อจะต้องเป็นที่ทราบแก่ผู้เข้าแข่งขัน หรือหัวหน้าทีมต่าง ๆ พอสมควร
-19.1.2 ผู้ชี้ขาดมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- มีหน้าที่เกี่ยวกับการจับฉลาก
- จัดตารางเวลาและกำหนดโต๊ะแข่งขัน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน เช่น ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ฯลฯ
- ตัดสินปัญหาในเรื่องของการตีความตามกติกาหรือข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงข้อบังคับเกี่ยวกับเสื้อผ้าอุปกรณ์การแข่งขัน และสภาพสนามแข่งขัน
- ตัดสินว่าผู้เล่นจะสวมชุดวอร์มลงแข่งขันได้หรือไม่
- ตัดสินว่าจะยุติการเล่นเป็นการฉุกเฉินได้หรือไม่
- ตัดสินว่าผู้เล่นจะออกนอกพื้นที่การแข่งขันในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่
- ตัดสินว่าผู้เล่นจะฝึกซ้อมได้เกินตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
- มีหน้าที่ที่จะใช้มาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่ประพฤติผิดมารยาท หรือละเมิดข้อบังคับอื่น ๆ
- มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เล่นให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน
- ตัดสินว่าจะให้ผู้เล่นฝึกซ้อมที่ใดขณะยุติการเล่นฉุกเฉิน
- มีหน้าที่ในการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสิน
-19.1.3 หากหน้าที่ต่าง ๆ กล่าวมา คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่แทนชื่อและ ที่ติดต่อของบุคคลนั้นจะต้องเป็นที่ทราบแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือหัวหน้า ทีมต่าง ๆ ตามสมควร
-19.1.4 ผู้ชี้ขาดหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรองลงไป จะต้องอยู่ ณ ที่แข่งขันตลอดเวลาการแข่งขัน
- 19.1.5 ผู้ชี้ขาดสามารถที่จะลงทำหน้าที่แทนผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่นับจำนวนครั้งได้ทุกโอกาส แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ได้ ตัดสินไปแล้ว ในปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
- 19.1.6 ผู้เล่นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชี้ขาด นับตั้งแต่เวลามาถึงสถานที่แข่งขัน จนกระทั่งออกจากสถานที่แข่งขัน


19.2 ผู้ตัดสิน (UMPIRE)
-19.2.1 ผู้ตัดสินจะถูกแต่งตั้งขึ้น 1 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 คน ในแต่ละแมทช์ โดยจะนั่งหรือยืนตรงด้านข้างของโต๊ะในแนวเดียวกันกับตาข่ายและห่างจากโต๊ะประมาณ 2-3 เมตร
-19.2.2 ผู้ตัดสินมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจอุปกรณ์ และดูแลสภาพความเรียบร้อยของสนามแข่งขัน และรายงานต่อผู้ชี้ขาดทันทีที่สภาพสนามบกพร่อง
- ทำหน้าที่ในการสุ่มเพื่อเลือกลูกเทเบิลเทนนิส
- ทำหน้าที่ในการเสี่ยง เพื่อให้ผู้เล่นเลือกเสิร์ฟ เลือกรับ หรือเลือกแดน
- ตัดสินใจผ่อนผันในการเสิร์ฟลูกของผู้เล่นที่หย่อนสมรรถภาพทางร่างกาย
- ควบคุมลำดับการเสิร์ฟ การรับ การเปลี่ยนแดน และแก้ไขในกรณีที่ผิดพลาด
- ตัดสินผลของการตีโต้ว่าได้คะแนนหรือเล็ท
- ทำหน้าที่ในการขานคะแนนและใช้สัญญาณมือ
- เป็นผู้แนะนำระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลา
- ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ควบคุมการแนะนำหรือการสอนผู้เล่นและมารยาทความประพฤติของผู้เล่นให้เป็นไปตามกติกา
-19.2.3 ผู้ตัดสินจะใช้สัญญาณมือเพื่อช่วยในการตัดสินควบคู่ไปกับการขานคะแนน ดังนี้
- เมื่อได้คะแนนผู้ตัดสินจะกำมือโดยหันหน้ามือออก ยกกำปั้นขึ้นมาโดยข้อศอกอยู่ระดับเดียวกันกับหัวไหล่ด้านของฝ่ายที่ได้คะแนน
- ในตอนเริ่มเกมหรือในการเปลี่ยนเสิร์ฟ ผู้ตัดสินจะผายมือไปยังแดนหรือฝ่ายนั้น ๆ
- เมื่อการเล่นเป็นเล็ท ผู้ตัดสินจะยกมือไปข้างหน้าเหนือศีรษะ เพื่อแสดงว่าการตีโต้นั้นหยุดลง
- เมื่อลูกถูกด้านบนของขอบโต๊ะ ผู้ตัดสินจะชี้มือไปยังจุดที่ลูกสัมผัสถูกขอบโต๊ะ
- ขณะเปลี่ยนแดนในครึ่งเกมสุดท้ายผู้ตัดสินจะไขว้มือทั้งสองข้าง ในระดับอก เพื่อให้ผู้เล่นเปลี่ยนแดนกัน
- ผู้เล่นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ตัดสิน นับตั้งแต่เวลามาถึงพื้นที่การแข่งขันจนกระทั่งออกจากพื้นที่การแข่งขัน

19.3 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ASISTANT UMPIRE)
-19.3.1 ผู้ช่วยผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าลูกเทเบิลเทนนิสสัมผัสถูกขอบโต๊ะหรือไม่ ในด้านที่ใกล้ที่สุดกับตนเอง
-19.3.2 ทั้งผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจตัดสินใจ ดังนี้
- พิจารณาลักษณะการส่งลูกของผู้เล่นว่าถูกต้องตามกติกาหรือไม่
- ในการเสิร์ฟลูกนั้นสัมผัสถูกตาข่ายหรือไม่
- พิจารณาว่าผู้เล่นขวางลูกหรือไม่
- ในขณะแข่งขันมีสิ่งเข้ามารบกวนอันจะมีผลต่อการแข่งขันหรือไม่
- รักษาเวลาในการฝึกซ้อม ในการเล่นหรือขณะหยุดพัก
-19.3.3 การตัดสินใด ๆ ของผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน จะต้องไม่ก้าวก่ายต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
-19.3.4 ในการแข่งขันระบบเร่งเวลาจะให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาต่างหาก เป็นผู้นับจำนวนครั้งก็ได้


การประท้วง (APPEALS)

20.1 จะไม่มีการตกลงกันเองของผู้เล่นหรือหัวหน้าทีมที่จะเปลี่ยนแปลงคำ ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกมการแข่งขันเกิดปัญหาขึ้นตามข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงการตีความกติกาหรือกฎข้อบังคับของผู้ชี้ขาดหรือเปลี่ยนแปลง การดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิด ชอบ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

20.2 การประท้วงจะต้องไม่คัดค้านต่อการตัดสินของผู้ตัดสินหรือเจ้า หน้าที่ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงหรือประท้วงในการตัดสินของผู้ ชี้ขาดในกรณีที่เกี่ยวกับการตีความตามกติกาหรอกฎข้อบังคับ

20.3 การประท้วงเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตัดสินในกรณีเกี่ยวกับการตีความในปัญหาของกติกา หรือกฎข้อบังคับให้ประท้วงต่อผู้ชี้ขาดและคำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ

20.4 การประท้วงเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ชี้ขาดในกรณีเกี่ยวกับปัญหาของการจัดการแข่งขัน นอกเหนือจากกติกาหรือกฎข้อบังคับให้ทำการประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือว่าสิ้นสุด

20.5 การแข่งขันประเภทบุคคล การประท้วงจะทำได้เฉพาะผู้เล่นซึ่งเป็นคู่กรณีในแมทช์ที่ปัญหาได้เกิดขึ้น และในการแข่งขันประเภททีม การประท้วงจะทำได้เฉพาะหัวหน้าทีมซึ่งเป็นคู่กรณีในแมทช์ที่ปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น

20.6 ปัญหาการตีความกติกาหรือกฎข้อบังคับที่เกิดจากการตัดสินของผู้ชี้ ขาดหรือปัญหาของการจัดการแข่งขันหรือดำเนินการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากการ ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้เล่นหรือหัวหน้าทีมอาจจะประท้วงผ่านต้นสังกัดหรือสโมสรของตนไปยังสมาคมก็ ได้ สำหรับการพิจารณาของสมาคมจะพิจารณาหาข้อปฏิบัติ สำหรับการตัดสินต่อไปในอนาคต แต่ทั้งนี้จะไม่มีผลต่อคำตัดสินในครั้งที่ผ่านมาใด ๆ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว โดยผู้ชี้ขาดหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่รับผิดชอบ

การดำเนินการแข่งขัน (MATCH PROCEDURE)

21.1 ผู้เล่นจะต้องไม่ทำการคัดเลือกลูกเทเบิลเทนนิสในพื้นที่แข่งขัน
-21.1.1 หากมีโอกาส ควรให้ผู้เล่นทำการัดเลือกลูกลูกเทเบิลเทนนิสที่จะใช้ทำการแข่งขันจำนวน 1 ลูกหรือมากกว่า ก่อนที่ผู้เล่นจะลงทำการแข่งขัน และการแข่งขันในแมทช์นั้น จะต้องแข่งขันด้วยลูกเทเบิลเทนนิสที่ผู้เล่นคัดเลือกมาเท่านั้น โดยผู้ตัดสินเป็นผู้สุ่มขึ้นมา
-21.1.2 หากผู้เล่นไม่คัดเลือกลูกเทเบิลเทนนิสก่อนลงทำการแข่งขัน ให้ผู้ตัดสินเป็นผู้สุ่มจากลูกที่มีอยู่เพื่อใช้แข่งขัน
- 21.2.3 ระหว่างแมทช์การแข่งขัน หากจะต้องเปลี่ยนลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขัน ให้ผู้ตัดสินสุ่มเลือกลูกที่ได้เลือกไว้ก่อนทำการแข่งขัน หากไม่สามารถทำได้ ให้ผู้ตัดสินสุ่มเลือกลูกที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อแข่งขัน


21.2 ผู้เล่นจะเปลี่ยนไม้เทเบิลเทนนิสได้ในระหว่างแมทช์การแข่งขัน เมื่อเกิดจากอุบัติเหตุจนไม่สามารถใช้แข่งขันได้เท่านั้น โดยผู้เล่นสามารถเปลี่ยนไม้อันใหม่ได้ ด้วยไม้ของผู้เล่นที่นำติดตัวเข้ามาในพื้นที่การแข่งขันหรือไม้ที่ถูกส่งให้ กับผู้เล่นในพื้นที่การแข่งขันก็ได้

21.3 ผู้เล่นจะต้องวางไม้เทเบิลเทนนิสของเขาบนโต๊ะแข่งขันระหว่างหยุดพักระหว่างเกม

21.4 ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมบนโต๊ะแข่งขันเป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที ก่อนการแข่งขัน สำหรับในช่วงเวลาระหว่างการแข่งขันจะไม่สามารถทำการฝึกซ้อมได้ ซึ่งการฝึกซ้อมนอกเหนือจากที่กล่าวมาอาจจะขยายออกไปได้โดยการอนุญาตของผู้ชี้ขาด

21.5 ระหว่างการยุติการเล่นฉุกเฉิน ผู้ชี้ขาดอาจจะอนุญาตให้ผู้เล่นทำการฝึกซ้อมบนโต๊ะแข่งขันนั้นรวมไปถึงโต๊ะแข่งขันอื่น ๆ ได้

21.6 ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตอย่างมีเหตุผลที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่อันเกิดจากการชำรุด แต่ก็จะไม่มากไปกว่าการฝึกตีโต้ 2-3 รั้ง ก่อนการเล่นใหม่

21.7 การแข่งขันจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเวลาหยุดพักที่ได้รับอนุญาต

21.8 ผู้เล่นสามารถหยุดพักได้ไม่เกิน 1 นาที ในระหว่างจบเกมการแข่งขัน

21.9 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ตัดสินอาจอนุญาตให้หยุดเพื่อทำการเช็ดเหงื่อได้ในช่วงเวลาอันสั้น ๆ เมื่อครบทุก ๆ 6 คะแนนเท่านั้น และเมื่อขณะเปลี่ยนแดนกันในเกมสุดท้าย

21.10 ผู้เล่นหรือคู่เล่นสามารถขอเวลานอกได้แมทช์ละ 1 ครั้ง ไท้เกิน 1 นาที
- ประเภทบุคคล ผู้เล่นหรือคู่เล่น หรือผู้ฝึกสอนที่ถูกกำหนดไว้เป็นผู้ขอเวลานอก ประเภททีม ผู้เล่นหรือคู่เล่นหรือหัวหน้าทีมเป็นผู้ขอเวลานอก
- การขอเวลานอก จะขอได้ในขณะที่ลูกไม่อยู่ในระหว่างการเล่น โดยผู้ขอใช้มือทำสัญลักษณ์เป็นรูป “ตัวที”
- ผู้ตัดสินจะหยุดการแข่งขัน โดยชูใบขาวเหนือศีรษะแล้ววางไว้บนโต๊ะในแดนของผู้เล่นหรือคู่เล่นที่ขอเวลานอก
- ผู้ขอเวลานอก เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้
- ถ้าผู้เล่นหรือคู่เล่นและผู้ฝึกสอนที่ถูกกำหนดไว้หรือหัวหน้า ทีมไม่สามารถตกลงกันได้ในการขอเวลานอกอำนาจในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายให้ถือ ดังนี้ ในประเภทบุคคลโดยผู้เล่นหรือคู่เล่น ในประเภททีมโดยหัวหน้าทีม

21.11 ผู้ชี้ขาดอาจจะอนุญาตให้ยุติการเล่นชั่วคราวในช่วงเวลาอันสั้น ที่สุด ซึ่งจะไม่เกิน 10 นาที ถ้าผู้เล่นไม่สามารถเล่นได้ เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยมีเงื่นไขว่าในความเห็นของผู้ชี้ขาดการยุติการเล่นชั่วคราวนั้นไม่น่าจะ ทำให้ผู้เล่นหรือคู่เล่นฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบเกินควร
21.12 การยุติการเล่นชั่วคราว จะไม่อนุญาตสำหรับความไม่พร้อมของร่างกายที่เกิดขึ้นในขณะแข่งขัน หรือคาดว่าจะเกิดก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น เช่น ความอ่อนเพลีย ตะคริว หรือความไม่สมบูรณ์ของผู้เล่น เหล่านี้จะไม่อนุญาตให้เป็นการยุติการเล่นฉุกเฉินการยุติการเล่นฉุกเฉินจะยุติในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น เช่น การบาดเจ็บเนื่องจากหกล้ม

21.13 ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบริเวณพื้นที่แข่งขันมีเลือดออก การเล่นจะถูกยุติลงทันที และการแข่งขันจะไม่ดำเนินต่อจนกว่าบุคคลนั้นจะได้รับการปฐมพยาบาล และทำความสะอาดเลือดออกจากพื้นที่การแข่งขันแล้ว

21.14 ผู้เล่นจะต้องอยู่ในพื้นที่การแข่งขันหรือใกล้พื้นที่การแข่งขันตลอดการแข่งขันนั้น โดยในการหยุดพักระหว่างเกมและการขอเวลานอก ผู้เล่นจะต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 3 เมตร ของพื้นที่การแข่งขันภายใต้การควบคุมของผู้ตัดสิน การออกนอกระยะดังกล่าวสามารถทำได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชี้ขาด

การแนะนำผู้เล่นหรือการสอนผู้เล่น (ADVICE TO PLAYERS)

22.1 ในการแข่งขันประเภททีม ผู้เล่นจะได้รับคำแนะนำ หรือการสอนจากใครก็ได้ แต่ในการแข่งขันประเภทบุคคล ผู้เล่น หรือคู่เล่น จะได้รับการสอนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ ก่อนการแข่งขัน ยกเว้นระดับนานาชาติในประเภทคู่ หากผู้เล่นมาจากคนละประเทศให้ผู้เล่นเสนอรายชื่อผู้สอนของแต่ละคนได้ ถ้าบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งมาทำการสอนผู้ตัดสินจะใช้ใบแดง แสดงให้บุคคลนั้นออกจากบริเวณพื้นที่แข่งขันโดยผู้ใดกระทำผิดให้พิจารณา เฉพาะบุคคลนั้น ๆ

22.2 ผู้เล่นจะได้รับการสอนในระหว่างการหยุดพักระหว่างจบเกมหรือระหว่างช่วงหยุดพักการเล่นชั่วคราวที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากมีบุคคลสอนผู้เล่นในขณะแข่งขัน ผู้ตัดสินจะใช้ใบเหลืองแสดงเตือนบุคคลนั้น ไม่ให้กระทำเช่นนั้นอีก และแจ้งให้ทราบว่าในครั้งต่อไปจะให้ออกจากบริเวณพื้นที่แข่งขัน

22.3 หลังจากผู้ตัดสินได้เตือนแล้ว หากมีบุคคลในทีมหรือบุคคลอื่นที่ทำการสอนอย่างผิดกติกาอีก ผู้ตัดสินจะใช้ใบแดงแสดงให้ออกจากพื้นที่การแข่งขันไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ถูกเตือนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่ก็ตาม

22.4 ในการแข่งขันประเภททีม ผู้สอนที่ถูกให้ออกจากพื้นที่แข่งขันจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก และไม่สามารถเปลี่ยนผู้สอนคนอื่นแทนได้ จนกระทั่งจบการแข่งขันประเภททีม ยกเว้นผู้นั้นต้องลงทำการแข่งขัน สำหรับประเภทบุคคล ผู้สอนไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกจนกระทั่งจบการแข่งขันแมทช์นั้น

22.5 ถ้าผู้สอนปฏิเสธที่จะออกจากพื้นที่การแข่งขันหรือกลับเข้ามาใน พื้นที่การแข่งขันก่อนที่การแข่งขันจะเสร็จสิ้นผู้ตัดสินจะยุติการเล่นและ รายงานต่อผู้ชี้ขาดทันที

ความประพฤติ (BEHAVIOUR)

23.1 ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนจะต้องไม่ทำกิริยาหรือความประพฤติที่ไม่ดีอันจะมีผลต่อฝ่ายตรงข้าม หรือผู้ชม หรือทำให้เกมการแข่งขันเกิดความเสื่อมเสีย ความประพฤติดังกล่าว เช่น จงใจทำให้ลูกแตก โต๊ะด้วยไม้เทเบิลเทนนิส เตะโต๊ะเทเบิลเทนนิสหรือแผงกั้นลูก พูดคำหยาบหรือจงใจตะโกนด้วยเสียงอันดังเกินควร แกล้งตีลูกเทเบิลเทนนิสให้ออกจากพื้นที่แข่งขัน หรือการไม่เคารพเชื่อฟังผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่

23.2 เมื่อผู้ตัดสินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เล่นหรือผู้ฝึกสอนทำความประพฤติไม่ดีอย่างร้ายแรง ผู้ตัดสินจะให้ใบเหลือง และเตือนถึงการลงโทษหากยังกระทำอยู่อีก

23.3 หลังจากที่ได้รับการเตือนแล้ว ถ้าผู้เล่นยังกระทำลักษณะดังกล่าวหรือลักษณะอื่น ๆ เป็นครั้งที่ 2 ในแมทช์เดียวกันกับประเภทบุคคล หรือแมทช์เดียวกันกับประเภททีม ผู้ตัดสินจะให้ 1 คะแนน แก่ฝ่ายตรงข้าม หลังจากนั้น หากยังกระทำอยู่อีกผู้ตัดสินจะให้คะแนน 2 คะแนน แก่ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งในการให้คะแนนแต่ละครั้งผู้ตัดสินจะใช้ใบเหลืองและใบแดงชูขึ้นพร้อมกัน ยกเว้นกรณีข้อ 23.2 และข้อ 23.5

23.4 ถ้าผู้เล่นได้ถูกลงโทษในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติโดยให้คะแนนแก่ฝ่ายตรงข้าม 2 ครั้งแล้ว (3 คะแนน) แต่ยังงกระทำอยู่อีกผู้ตัดสินจะยุติการเล่น และรายงานต่อผู้ชี้ขาดทันที

23.5 ถ้าพบว่าผู้เล่นได้เปลี่ยนไม้เทเบิลเทนนิสของเขาในระหว่างการเล่นโดยไม่แจ้งให้ทราบ ผู้ตัดสินจะยุติการเล่นทันทีและรายงานผู้ชี้ขาด

23.6 การเตือนหรือการลงโทษตัดคะแนนในประเภทคู่ให้หมายรวมถึงทั้ง 2 คนด้วย สำหรับในประเภททีมในแมทช์เดียวกันนั้น เมื่อเริ่มการแข่งขันประเภทคู่ หากมีการถูกเตือนหรือลงโทษตัดคะแนนมาก่อนหน้านั้น จะถือผลของการเตือนหรือลงโทษตัดคะแนนอันที่สูงที่สุดของผู้ที่กระทำผิดในคู่ นั้น เว้นแต่หากผู้เล่นในประเภทคู่นั้นไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดจะไม่มีผลเมื่อลงทำ การแข่งขันในลำดับถัดไปในทีมแมทช์เดียวกัน

23.7 หลังจากผู้แนะนำหรือผู้สอนได้รับการเตือนแล้ว แต่ยังกระทำอยู่อีก ผู้ตัดสินจะให้เขาออกจากพื้นที่โดยใช้ใบแดง ซึ่งเขาจะกลับมาไม่ได้จนกว่าการแข่งขันในประเภททีมนั้นได้เสร็จสิ้นลง หรือจบการแข่งขันคู่นั้นสำหรับประเภทบุคคล ทั้งนี้ยกเว้นกรณีข้อ 23.2

23.8 ผู้ชี้ขาดอาจจะใช้มาตรการทางวินัยแก่ผู้เล่นภายใต้ดุลยพินิจของเขา สำหรับความประพฤติที่ไม่สมควรก้าวร้าว โดยอาจจะให้ผู้เล่นออกจากแมทช์การแข่งขันในประเภทนั้น ๆ หรือการแข่งขันทั้งหมด โดยการใช้ใบแดงไม้ว่าผู้ตัดสินจะรายงานให้ทราบหรือไม่ก็ตาม

23.9 ถ้าผู้เล่นถูกปรับให้แพ้ 2 แมทช์ ในการแข่งขันประเภททีม หรือในประเภทบุคคล ผู้เล่นจะถูกให้ออกจากการแข่งขันในประเภททีม หรือประเภทบุคคล ของรายการาแข่งขันนั้น โดยอัตโนมัติ

23.10 ผู้ชี้ขาดอาจลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่เหลืออยู่ ถ้าบุคคลนั้นได้ถูกลงโทษให้ออกนอกพื้นที่แข่งขันถึง 2 ครั้ง

23.11 ถ้าเกิดกรณีปฏิบัติผิดอย่างร้ายแรง ให้รายงานเป็นบันทึกให้สมาคมต้นสังกัดของผู้ทำผิดนั้นทราบ

การแข่งขันประเภททีม (TEAM EVENT)


24.1 ในการแข่งขันประเภททีมจะทำการแข่งขันแบบ BEST OF 5 MATCHES (5 SINGLES) หรือ BEST OF 5 MATCHES (4 SINGLES AND 1 DOUBLES) หรือระบุอื่น ๆ เช่น BEST OF 7 MATCHES. BEST OF 9 MATCHES ซึ่งจะต้องระบุลงในระเบียบการแข่งขันนั้น ๆ

24.2 การแข่งขันแบบ BEST OF 5 MATCHES (5 SINGLES) จะต้องประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ลำดับการแข่งขัน มีดังนี้ คู่ที่1 A-X คู่ที่2 B-Y คู่ที่3 C-Z คู่ที่4 A-Y คู่ที่5 B-X

24.3 การแข่งขันแบบ BEST OF 5 MATCHES (4 SINGLES AND 1 DOUBLES) จะประกอบด้วยผู้เล่น 2-3 คน